Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Zahořanský stratotyp

Vyhledávání

Zahořanský stratotyp

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Beroun
Katastrální území: Králův Dvůr
Mapové listy: 1241, 12413
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Borovicemi porostlý pahorek za 1. základní školou v Králově Dvoře při silnici z Králova Dvora do Zahořan (450 m SZ od křižovatky Na Knížecí).
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: výchoz skalního podkladu na většině plochy nízkého pahorku, zarostlého výsadbou allochtonních dřevin (akát, černá borovice, smrk, modřín), borovicí a teplomilnými dřevinami, porost tvoří také stepní společenstva
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2500

Geologie

Geologická charakteristika: Ordovické jílovce s vložkami siltovců a pelokarbonátů (zahořanské vrstvy - Caradoc). Lokalita je stratotypem zahořanského souvrství s typickou faunou trilobitů.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geomorfologie, paleontologie, stratigrafie
Jevy: zkameněliny - fauna, výchoz, stratotyp
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: jílovec (lupek), prachovec (siltovec)
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 648     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Předmětem ochrany je klasická Barrandova lokalita s faunou zahořanských souvrství podle výnosu MK ČSR č.j. 6 087/77 ze dne 11.7.1977.
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: skládky odpadků, sběratelství
Popis střetů zájmů: Terénní šetření bylo provedeno 4.9.1984 s následujícím výsledkem: území je potenciálně ohroženo blízkostí městské zástavby, slouží zčásti i jako parčík a hřiště pro děti z blízké školy. S ohledem na geologický motiv však není narušeno. Ochranářský plán byl vypracován v roce 1978. Doporučuje se úklid odpadků a kontrola sběratelské činnosti.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Knížetová L., Pecina P., Pivničková M., 1987: Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohemia centralis, sv. 16, str. 47 - 48, Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Knížetová Ludmila, 31.12.87
Aktualizoval(a): Bokr Pavel 05.09.07, Steinová Marika 23.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2500 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2500.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavel Bokr, 2015
Pavel Bokr, 2015
Pahorek tvořený prvohorními ordovickými jílovci s vápnitými vložkami (pelokarbonáty)., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Záchranný sběr zkamenělin zahořanského souvrství na lokalitě Zahořanský stratotyp při výkopových pracech v rámci výstavby sportovního víceúčelového centra Králův Dvůr 2015 (multifunkčního hřiště Králův Dvůr) v okrajové části Zahořanského stratotypu., Pavel Bokr, 2015
Pavel Bokr, 2015
Pavel Bokr, 2015
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]