Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Špičatý vrch - Barrandovy jámy

Vyhledávání

Špičatý vrch - Barrandovy jámy

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Beroun
Katastrální území: Loděnice
Mapové listy: 1241, 12412,12413
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: 0,5 km j. od Loděnic v trati zv. Černidla, území tvoří svah nad zatáčkou silnice mezi Loděnicemi a Bubovicemi, s jihozápadní a západní orientací, vesměs porostlý dubohabrovým lesem
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: na několika místech jsou skalní výchozy a odkryvy v podobě mělkých jam ve svahu
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2499

Geologie

Geologická charakteristika: Ve výchozech se nachází diabasové polštářové lávy, tufitické břidlice, vápnité tufity, vápence a vápnité břidlice silurského stáří (motolské souvrství) s bohatými nalezišti, zejména v tzv. aulakopleurových břidlicích a miraspisových vápencích. Jde o velmi bohaté paleontologické naleziště, známé zejména zbytky trilobitů, graptolitů, ramenonožců, korálů a vápnitých řas. Na základě původního Barrandova sběru, starého vzorku a nových nálezů zde byla v roce 2018 popsána Cooksonia barrandei - nejstarší (na světě!!) dosud nalezená zkamenělina suchozemské makroflóry.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: paleontologie, stratigrafie, geologie, sedimentologie
Jevy: zkameněliny - fauna, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , vulkanická
Hornina: břidlice, vápenec, tufit
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 439     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Důvodem ochrany je zachování klasické paleontologické lokality (podle výnosu MK ČSR č. 4.....
Součást VCHÚ: CHKO Český kras
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: zástavba, nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: Území je narušeno chatovou výstavbou (přes 10 chat), jejímž důsledkem je zavážení jam odpadky. Občasná sběratelská činnost nevadí, pokud se omezuje na povrchový sběr ze suti. Území bylo prověřeno v terénu 12.dubna 1984. Je nutné prosadit, aby se při obnově LHP neprodlužovaly smlouvy k pronájmu pozemků k rekreačním účelům. Dále je třeba odstranit skládky a zamezit jejich obnovování. Péči o území zajišťuje Správa CHKO Český kras.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Knížetová L., Pecina P., Pivničková M.,1987:: Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982 - 85.- Středisko památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Bohemia centralis 16, str. 42 - 43, Praha.; Libertín M., Kvaček J., Bek J., Žárský V., Štorch P. (2018): Sporophytes of polysporangiate land plants from the early Silurian period may have been photosynthetically autonomous. - Nature Plants, vol. 4, 269–271.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Knížetová Ludmila, 31.12.87
Aktualizoval(a): Steinová Marika 23.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2499 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-11-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2499.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Paleontologická typová lokalita a významný studijní profil. Ve výchozech se nachází diabasové polštářové lávy, tufitické břidlice, vápnité tufity, vápence a vápnité břidlice motolského souvrství silurského stáří. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Paleontologická typová lokalita a významný studijní profil. Ve výchozech se nachází diabasové polštářové lávy, tufitické břidlice, vápnité tufity, vápence a vápnité břidlice motolského souvrství silurského stáří. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Paleontologická typová lokalita a významný studijní profil. Ve výchozech se nachází diabasové polštářové lávy, tufitické břidlice, vápnité tufity, vápence a vápnité břidlice motolského souvrství silurského stáří. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Paleontologická typová lokalita a významný studijní profil. Ve výchozech se nachází diabasové polštářové lávy, tufitické břidlice, vápnité tufity, vápence a vápnité břidlice motolského souvrství silurského stáří. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Paleontologická typová lokalita a významný studijní profil. Ve výchozech se nachází diabasové polštářové lávy, tufitické břidlice, vápnité tufity, vápence a vápnité břidlice motolského souvrství silurského stáří. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Paleontologická typová lokalita a významný studijní profil. Ve výchozech se nachází diabasové polštářové lávy, tufitické břidlice, vápnité tufity, vápence a vápnité břidlice motolského souvrství silurského stáří. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]