Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom u Kozolup

Vyhledávání

Lom u Kozolup

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Beroun
Katastrální území: Kozolupy
Mapové listy: 1241, 12412,12414
Oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: jižní okolí obce Kozolupy u Berouna
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: opuštěný jámový lom
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2498

Geologie

Geologická charakteristika: V lomové stěně je zastižena téměř celá mocnost kopaninského souvrství (silur) v tufiticko - karbonátovém vývoji. Jde o ojedinělý výskyt silurských vrstev uvnitř devonského synklinoria. Lom podává informaci o vývoji prostředí v centru barrandienského sedimentačního prostoru. Je zde zajímavá fosilní fauna, které je možno studovat ve vzájemných závislostech na rozsáhle odkrytých vrstevních plochách. Ve svém celku jde o jednu z nejdůležitějších paleoekologických lokalit Barrandienu, která byla zařazena do mezinárodního programu geologických korelací (Ecostratigraphy). Hlavní význam území je v možnosti rozsáhlého vědeckého výzkumu po mnoho let.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: ložisková geologie, paleontologie, stratigrafie, sedimentologie, botanika, geologie, těžební činnost a její následky
Jevy: zkameněliny - fauna, vrása
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec, tufit
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 691     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Důvodem ochrany je zachování významného stratigrafického profilu kopaninským souvrstvím siluru a bohatého naleziště zkamenělin. Lokalita má celostátní význam především pro geologii a paleontologii, ale i jako refugium teplomilných společenstev Českého krasu. Chráněný přírodní výtvor podle usnesení rady KNV Středočeského kraje č. 283 ze dne 7.10.1981.
Součást VCHÚ: CHKO Český kras
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: skládky odpadků, vegetace
Popis střetů zájmů: Přístupová cesta, po které bylo možno vozit na lokalitu odpadky, byla zrušena a rozorána. Doporučuje se v rámci prováděných rekultivací severní okraj se skládkami převrstvit a po dokončení náhradní rekultivace vymezit severní hranici území. Odpadky umístěné na dně lomu se postupně shromaždují a rovněž se zahrnou. Je nutno sledovat zarůstání stěn a bude-li třeba, tyo stěny asanovat.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Knížetová L., Pecina P., Pivničková M., 1987: Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982 - 1985.- Středisko pámátkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Bohemia centralis sv. 16, str. 40 - 41, Státní zemědělské nakladatelství Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Knížetová Ludmila, 31.12.87
Aktualizoval(a): Steinová Marika 23.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2498 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2498.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Významný stratigrafický profil kopaninským souvrstvím siluru a bohaté naleziště zkamenělin., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]