Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Jouglovka

Vyhledávání

Jouglovka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Beroun
Katastrální území: Broumy
Mapové listy: 1232, 12324
Geologická správní oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: Asi 2 km od křižovatky v osadě U křížku jihozápadně od Kublova (kóta 563 m)
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skály a sutě buližníků proterozoika Barrandienu
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2497

Geologie

Geologická charakteristika: Odnosem vymodelovaný skalnatý buližníkový kamýk s původní reliktní flórou a faunou. Kamýk je velmi členitý a místy vystupuje až 15 m nad okolí. Na skalním hřbetě vystupují i zajímavé geomorfolické útvary (skalní okno, věže, plotny aj.). Jako důsledek kvartérního zvětrávání jsou na strmých svazích rozšířeny skalní rozvaliny, balvanitá moře a kamenné proudy a spadající až na zarovnaný terén tvořený méně odolnými prachovci a drobami kralupsko-zbraslavské skupiny neoproterozoika z kterých buližníky díky své odolnosti vystupují. Na území se vyskytují převážně lesní společenstva (dubové bučiny místy přecházející v suťovou lipovou javořinu). Skalní výchozy jsou nezalesněné, se sporou vegetací. Floristicky není území příliš významné, avšak představuje člověkem téměř neovlivněný přirozený ekosystém.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, botanika, petrologie, geologie
Jevy: skalní hřbet, selektivní eroze, skála, skalní okno
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , chemogenní
Hornina: buližník
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 849     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výnos MK ČSR ze dne 28.3.1984 čj. 6041/84-VI/2. Území má celostátní význam pro několik přírodovědných oborů.
Součást VCHÚ: CHKO Křivoklátsko
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Knížetová L., Pecina P., Pivničková M., 1987: Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982 - 85.Bohemia centralis, 16, Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Státní zemědělské nakladatelství Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Knížetová Ludmila, 31.12.87
Aktualizoval(a): Steinová Marika 23.09.09, Gürtlerová Pavla 01.09.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2497 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2497.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Členitý a krajinově výrazný skalnatý buližníkový kamýk vypreparovaný z okolních méně odolných prachovců a drob kralupsko-zbraslavské skupiny svrchních starohor. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Členitý a krajinově výrazný skalnatý buližníkový kamýk vypreparovaný z okolních méně odolných prachovců a drob kralupsko-zbraslavské skupiny svrchních starohor. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Členitý a krajinově výrazný skalnatý buližníkový kamýk vypreparovaný z okolních méně odolných prachovců a drob kralupsko-zbraslavské skupiny svrchních starohor. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Členitý a krajinově výrazný skalnatý buližníkový kamýk vypreparovaný z okolních méně odolných prachovců a drob kralupsko-zbraslavské skupiny svrchních starohor. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Členitý a krajinově výrazný skalnatý buližníkový kamýk vypreparovaný z okolních méně odolných prachovců a drob kralupsko-zbraslavské skupiny svrchních starohor. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Členitý a krajinově výrazný skalnatý buližníkový kamýk vypreparovaný z okolních méně odolných prachovců a drob kralupsko-zbraslavské skupiny svrchních starohor. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]