Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Březina - příbojová facie, Knechtův lom, Hlubina

Vyhledávání

Březina - příbojová facie, Knechtův lom, Hlubina

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Blansko
Katastrální území: Březina
Mapové listy: 2441, 24411
Geologická správní oblast: Drahanský a mírovský kulm, moravský a mladečský kras
Lokalizace: Rozlehlá lokalita zahrnuje velký vápencový lom v areálu Hlubny a menší, východněji a výše situovaný lůmek s jeskyňkou, který spadá do areálu nového sídliště. 300m sz. křižovatky v Březině, východní část Knechtova lomu
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Stěna opuštěného zarostlého lomu 7 x 30 m. Příbojová facie - slepence. brekcie - spodní baden ve vápencích macošského souvrství, vrtavé stopy, měkkýší makrofauna, jeskyně.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2494

Geologie

Geologická charakteristika: Velký lom je ve světlešedých masivních a hrubě lavicovitých vápencích mokerského cyklu, avšak ve svrchní části vystupují vápencové brekcie s fosfority. Situaci pečlivě zdokumentoval J. Jarka (1949), který zachytil tektonizovanou šupinu brekcií vklíněnou mezi světlešedé „korálové“ vápence. Dnes obecně přijímaná interpretace je taková, že na nerovný zkrasovělý (paleokrasový) povrch vápenců macošského souvrství se po hiátu usadily nejrůznější litofacie, v okolí Březiny především vápencové brekcie s fosfority a sedimenty březinského souvrství a během variské orogeneze byly společně s podložím zvrásněny a tektonicky postiženy. V drobném východním lůmku byly zachovány ústřičné slapy (Doc. Hladilová určila z lokality ústřice druhu Ostrea digitalina) , bazální slepence badenu a vrtavé stopy v podložních vápencích.Dnešní situace je taková, že poloha „spongiových lyditů“, neboli zjevně lyditové – radiolaritové části březinského souvrství, byla v minulosti odtěžena a v nejsvrchnější části lomové stěny zůstala zachována vápencová brekcie s fosfority. Z analogie s nedalekou lokalitou Březina - Vysoká je zřejmé, že brekcie i v minulosti zastižené lydity náležejí spodnímu a střednímu visé a usazovaly se původně na nerovný povrch svrchnofrasnských vápenců mokerského cyklu macošského souvrství. (Otava et al 2013)
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - Moravský kras
Stratigrafie: kenozoikum - neogén - miocén, paleozoikum - devon - svrchní devon - frasn
Témata: paleontologie, sedimentologie, geomorfologie, geologie
Jevy: kras, ichnofosilie
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Hrozba skládek, zástavby, rabování
Součást VCHÚ: CHKO Moravský kras
Střety zájmů: zástavba, sběratelství, jiné lidské aktivity, právo vlastnické
Popis střetů zájmů: V bezprostředním sousedství hrozí nová zástavba, zavážení, event. rabování sběrateli...stalo se.
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: Navrženo k ochraně již před několika lety. Nejcennější prvky lokality (ústřičný slap, vrtavé stopy, bazální konglomerát) byly bohužel při stavbě sídliště nenávratně zničeny navzdory zařazení mezi chráněné lokality 05.11.2011; lůmek víceméně zlikvidován v souvislosti s novou výstavbou, vrtané bloky vápenců zmizely, litologie příbojové facie v nepatrných zbytcích 10.10.2012;

Literatura

Burkhardt, R. - Homola, B. - Ševčík, A. (1960): Příspěvek k poznání krasových jevů Babické plošiny a údolí Březinského potoka v Moravském krasu.- Kras v Československu, 1, 1-13, Brno; Otava, J. et al (in prep 2013): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000 list Jedovnice 24-411.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Otava Jiří, Tůma Antonín, 10.01.05
Aktualizoval(a): Otava Jiří 08.06.05, Otava Jiří 14.06.05, Otava Jiří 12.04.06, Otava Jiří 05.11.11, Otava Jiří 10.10.12, Gürtlerová Pavla 20.09.13, Kukal Zdeněk 13.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2494 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2494.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jiří Otava, 2013
Geologická charakteristika: Příbojová facie - slepence, brekcie - spodní baden na vápencích macošského souvrství, vrtavé stopy, měkkýší makrofauna, Ostrea digitalina (DUBUIS 1831).     Drobná jeskyně., Jiří Otava, 2005
Geologická charakteristika: Příbojová facie - slepence, brekcie - spodní baden na vápencích macošského souvrství, vrtavé stopy, měkkýší makrofauna, Ostrea digitalina (DUBUIS 1831).     Drobná jeskyně, Jiří Otava, 2005
Geologická charakteristika: Příbojová facie - slepence, brekcie - spodní baden na vápencích macošského souvrství, vrtavé stopy, měkkýší makrofauna, Ostrea digitalina (DUBUIS 1831).     Drobná jeskyně., Jiří Otava, 2005


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]