Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Michael

Vyhledávání

Michael

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Tachov
Katastrální území: Stříbro
Mapové listy: 1144, 11443
Oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: na pravém břehu ř. Mže, 42 m od vodní hladiny a 82 m pod jezem se nalézá přímo u cesty ústí štoly
Charakteristika objektu: ústí štoly široké 1 m a vysoké 0,5 m ve svahu o sklonu 80°, před štolou odval dlouhý 44 m, široký 10 m o kubatuře asi 2000 m3
Technický objekt: štola
ID : 2488

Geologie

Geologická charakteristika: Převážně neoproterozoikum , které je podle dosavadních názorů jediným nositelem rudních žil stříbrského distriktu. Proterozoickými horninami - spility a fylity- pronikají četné žíly hornin, nejčastěji paleoryolity, paleodacity a paleoandezity. Asi 700 m v. od této lokality se nacházírelikt karbonských sedimentů - Vranovská pánvička (2,5 km2)se sedimenty nýřanského stáří. Kvartérní sedimenty se vyskytují ve formě eluvií, jež přecházejí do matečných hornin i do svahových hlín. Eluvia jsou jílovitá, různě zbarvená, od tmavo-šedo-zelených odstínů až po bělošedé okry.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - středočeské a západočeské mladší paleozoikum
Stratigrafie: proterozoikum, paleozoikum
Témata: ložisková geologie, mineralogie, těžební činnost a její následky
Jevy: žíla (hydrotermální), minerál
Původ geologických jevů (geneze): hydrotermální mineralizace
Hornina: spilit (albitizovaný bazalt), fylit

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: kutací práce
Součást Geoparku: GeoLoci (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů

Literatura

Čepek L.,1934: Příspěvek k tektonice algonikia jižně od Stříbra.- Věstník Státního geologického ústavu ČSR, 10, s.334, Praha.; Čepek L., r.?:Geologické okolí Kladrub a Stříbra. Věstník Státního geologického ústavu ČSR, 12, 183 - 201.; Šimeček Z., 1967: K dolování ve Stříbře v období předhusitském. Minulostí Západočeského kraje, 5, s. 198.; Zlický F.J., 1876: Olověné doly ve Stříbře. - Vesmír, 5, 1876, s. 15.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vrána P., 29.10.93
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 27.12.12, Kukal Zdeněk 27.12.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2488 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2488.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]