Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vinice u Skupče

Vyhledávání

Vinice u Skupče

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Plzeň-sever
Katastrální území: Skupeč
Mapové listy: 1144, 11441
Oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: Cca 8OO m jz. od obce Skupeč, návrší s kótou 589 m
Charakteristika objektu: Mírně protažené návrší směru 120°. Na z. straně odkryto stěnovým lomem, dnes opuštěným.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2487

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita představuje izolovaný výskyt neovulkanického tělesa. Jde o protaženou efuzi, z které zbyl pouze malý relikt. Přívodní dráha je překryta. Horninou je bazalt s.s. (Shrbený 1979). Při efuzi láva vystupovala pravděpodobně do prostředí vodou nasycených nesoudržných sedimentů, což způsobilo narušení její textury. Kuličkový rozpad postihuje téměř všechny partie lávy. Je to však velmi nepříznivý faktor pro těžbu suroviny.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: ložisková geologie, geomorfologie, petrologie, vulkanologie
Jevy: láva
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazalt (čedič)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Návrší Vinice představuje jeden z nejjižněji situovaných samostatných vulkanických těles terciéru v z. Čechách. Lokalita je zajímavá kuličkovitým rozpadem horniny, který vzniká při primárním styku s vodou nasycenými sedimenty. Je to ovšem velmi nepříznivý faktor pro těžbu suroviny pro jakékoliv použití. Tento typ rozpadu je znám z řady neovulkanických lokalit Čech, ale zde je vyvinut v intenzivní formě a na dobře přístupné a bezpečné lokalitě.
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Vzhledem k nepříznivému charakteru suroviny nepřipadá těžba v úvahu. Lom může být využíván zčásti jako lokální skládka, ale již mimo geologicky zajímavou část.

Literatura

Shrbený O., 1979: Geochemistry of the West Bohemian neovulcanics.- Čas. miner. geol., 24, 1, Praha. ; Hradecký P., 1992: Tertiary volcanics in W. Bohemia.- Abstracts, Geological model of W Bohemia in rrelation to the deep borehole KTB in th FRG, MS ČGÚ Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hradecký Petr, 18.11.93
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 27.12.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2487 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2487.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]