Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Korozluky

Vyhledávání

Korozluky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Most
Katastrální území: Korozluky
Mapové listy: 0234, 02341
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: j. okraj obce Korozluky pod zatáčkou okresní silnice Korozluky - Zaječice
Charakteristika objektu: křovím zarostlý lůmek asi 50 m dlouhý a 2,5 - 3 m vysoký s odvalem navršeným k severovýchodu, velká část stěny lomu je zavalena skládkou
Technický objekt: lom
ID : 2484

Geologie

Geologická charakteristika: Terciérní dílčí pánev Most. Klasická lokalita sladkovodního vápence zpracovaná důkladně v druhé polovině předminulého století (B.Klika, 1892), kdy sladkovodní vápenec zde byl příležitostně těžen. Vápence je možné v podloží svahovin pozorovat pouze v západní části lomu, kde sousedí s ovocným sadem a to ve spodní části stěny v mocnosti 1 - 1,5 m. Podle zarostlých jam soudíme, že poloha vápenců pokračuje dál k z a posléze vykliňuje. Jak je patrno z přístupné části souvrství, jsou svrchu vápence měkčí a poréznější, níže celistvější a kompaktnější. Místy obsahují hojně schránek plžů, které důkladně zpracoval B. Klika, 1892. Vápenec je v nadloží bazaltových pyroklastik a náleží k nejstarším sedimentům výběžků hnědouhelné pánve. Na základě porovnání gastropodů s lokalitou Tuchořice je určeno stáří bazálních sedimentů pánve jako spodnomiocénní (L.Kopecký a kol. autorů, 1990). Jihovýchodně od obce Korozluky, východně od státní silnice Most - Praha se nachází další výchoz sladkovodního vápence, podobně jako na klasické lokalitě má i zde tvar čočky horizontálně vykliňující ve svrchní části vulkanogenního souvrství.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér sladkovodní - relikty v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: ložisková geologie, paleontologie, stratigrafie
Jevy: zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Klasická lokalita sladkovodního vápence mostecké pánve s místním hojným obsahem schránek plžů.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: lokalita se stává černou lokální skládkou TKO

Literatura

Kopecký L. a kolektiv autorů, 1990: Vysvětlivky k základní goelogické mapě ČSSR v měřítku 1 : 25 000 list 02341 Bílina.- Ústřední ústav geologický Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Godány Josef, 31.12.96

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2484 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2484.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]