Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Čejkovice, vinné sklepy

Vyhledávání

Čejkovice, vinné sklepy

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Hodonín
Katastrální území: Čejkovice
Mapové listy: 3421, 34214
Geologická správní oblast: Neogén vídeňské pánve
Lokalizace: Zářez podél pol. cesty s vinnými sklepy u zámku (tvrze) na v. okraji obce Čejkovice, ssz od Hodonína, za Infocentrem
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Umělý zářez v souvislosti s přípravou na výstavbu vinného sklepa mezi nově postavenými v. sklepy, sprašový profil
ID : 2482

Geologie

Geologická charakteristika: Významný sprašový profil u Čejkovic na podložním pannonu (zelenošedé vápnité prachy s makrofosiliemi) vídeňské pánve. Na návětrném svahu je vyvinuto téměř 5 m mocné sprašové souvrství se třemi zcela samostatnými fosilními půdami. Výzkumem tu bylo doloženo několik erozních fází při vývoji spraší a fosilních půd a tím i hiátů v sedimentaci. Spodní fosilní půda odpovídá typickému braunlehmu. Byl ve svém klimaxu tak rychle překryt, že je mezi starými fosilními půdami zcela výjimečný tím, že se zde nestačil uplatnit žádný z postgenetických polygenetických pochodů. Zůstal dochován v naprosto nedotčené formě. Následovala krátce trvající mělká sedimentace spraše,z níž se vyvinula typická, mírně karbonátová černozem. Nese stopy intenzivního biogenního osídlení s výborně dochovanou, téměř až houbovitou skladbou. Před překrytí novou sprašovou sedimentací byla tato černozem ještě rekalcifikovaná. Tato půda se vyvinula pod stepí, tedy již během kontinentálního podnebí na počátku nového chladného období. Geneticky je naprosto samostatná, t.j. nevyvinula se z podložní půdy a není tudíž jejím humózním horizontem. U většiny dosud známých humózních horizontů vysokého stáří jde o polygenetické půdy (pseudočernozemě), druhotně vyvinuté ze silně zvětralých podložních půd. Přestože daná půda spočívá přímo na horizontu B, nejde o jeden půdní profil, nýbrž o dvě geneticky zcela odlišné, vzájemně nesouvisející půdy. Svrchní půda odpovídá mírně a nerovnoměrně hnědě ozemněnému braunlehmu. Toto ozemnění, které nastalo po braunlehmovém klimaxu, vyvolalo skladební změny, přestože nebylo příliš intenzivní (vysušení podnebí a mírné ochlazení). Půda byla dále velmi slabě pseudoogelena (zhutnění některých partií půdní matrice kolem vyloučenin Mn, vyznívání teplého období), slabě obohacen zrnitostně hrubšími alochtonními součástkami (kontinentalizace klimatu na počátku nového stadiálu) a rekalcifikována (zesprašnění v plně glaciálním podnebí). Před svým překrytím dalším sprašovým pokryvem částečně podlehla odnosu, takže se z ní zachoval pouze bazální úsek. Pokud jde o stratigrafickou pozici dochovaných půd, odpovídají buď půdnímu komplexu VII (nejmladší teplé období I. řádu uvnitř mindelského (elsterského) glaciálu), nebo jsou starší. Vzhledem k tomu, že jsou oba braunlehmy odděleny poměrně mocnou spraší, nelze vyloučit ani jejich příslušnost ke dvěma různým PK a v tomto případě by byl alespoň bazální braunlehm starší než PK VII. Velkým překvapením je zjištění pravé černozemě v přímě superpozici bazálního braunlehmu. Geneticky k němu totiž nenáleží, je zcela samostatná. V tomto smyslu a vzhledem k vysokému stáří této typické černozemě jde o výskyt již ojedinělý a tudíž velmi vzácný. Vzhledem k vyjímečnosti tohoto kvartérního sprašového souvrství navrhují autoři článku klasifikovat tento odkryv jako významnou geologickou lokalitu a po dohodě s OÚ Hodonín jej zařadit do kategorie přírodních památek ČR.
Regionální členění: Karpaty - vídeňská pánev - vídeňská pánev (moravská část), Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - neogén, kenozoikum - kvartér
Témata: geomorfologie, sedimentologie, stratigrafie
Jevy: fosilní půdy
Původ geologických jevů (geneze): eolická (činnost větru)
Hornina: spraš
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: významný sprašový profil
Střety zájmů: bez střetů, jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Doporučena terénní revize. 4.9.2012; Profil zastavěn, vedle Infocentra jsou pozorovatelné soliflukcí rozvlečené fosilní hnědé půdy (nelze fotit). 16.8.2016;

Literatura

Havlíček P., Smolíková L., Vachek M., 2002: Významný sprašový profil u Čejkovic na jižní Moravě.- Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001.ČGS Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Havlíček Pavel, 31.12.02
Aktualizoval(a): Havlíček Pavel 04.09.12, Kukal Zdeněk 15.10.12, Tomanová Petrová Pavla 16.08.16

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2482 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2482.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Profil ve spraších s polohou fosilních půd., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Téměř 5 m mocné sprašové souvrství se třemi zcela samostatnými fosilními půdami., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Téměř 5 m mocné sprašové souvrství se třemi zcela samostatnými fosilními půdami., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]