Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Údolí Kunratického potoka

Vyhledávání

Údolí Kunratického potoka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Kunratice, Krč, Michle
Mapové listy: 1242, 12421
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Mezi Kunraticemi a Krčí, v. od Vídeňské silnice
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Údolí potoka a z. část Kunratického lesa
Exkurzní lokalita: ano
ID : 247

Geologie

Geologická charakteristika: Téměř souvislý sled hornin od proterozoika (štěchovická skupina) po letenské souvrství (beroun, ordovik). Celý sled začíná na jihu proterozoickými prachovitými břidlicemi a prachovci (štěchovická skupina). Poté profil pokračuje třenickým souvrstvím (tremadok, ordovik, u obranného příkopu Kunratického hradu), dále klabavským souvrstvím (arenig, ordovik), šárecké souvrství (llanvirn, ordovik), nad ním jsou vyvinuty skalecké křemence dobrotivského souvrství (dobrotiv, ordovik, u čístící stanice Thomayerovi nemocnice), poté černé břidlice opět dobrotivského souvrství, které tvoří strmý svah na Kunratickým potokem. Profil pak pokračuje k lomům, kde jsou zachovány řevnické křemence černé břidlice libeňského souvrství (beroun, ordovik. Nejmladšími sedimenty jsou droby letenského souvrství, vycházející v nejsevernější části. Profil je mimořádně významný zejména kvůli poznání spodního ordoviku v Čechách.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, archeologie, zoologie, geomorfologie, geologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: vrstva, vrása, výchoz, skalní stěna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: břidlice jílovitá, prachovec (siltovec), pískovec, droba, křemenec
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1041     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita má význam z hlediska více přírodovědných oborů i jako lokalita archeologická. Poskytuje mj. geologický profil štěchovickou skupinou proterozoika a ordovikem. Údolní niva s lesními porosty přirozeného rázu. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 4. 7. 1988.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Doporučujeme jako předmět ochrany také geologický fenomén 21.9.2009;

Literatura

Cháb j. et al. (1988): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR l:25000, 12-243 Praha-jih.- Ústř.úst.geol. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mašek Jan, 31.12.94
Aktualizoval(a): Steinová Marika 18.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 247 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-04-05]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/247.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Téměř souvislý sled hornin od proterozoika (štěchovická skupina) po letenské souvrství (beroun, ordovik)., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]