Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > U Závisti

Vyhledávání

U Závisti

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Zbraslav
Mapové listy: 1242, 12421
Oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Silnice Modřany - Zbraslav, před -mostem míru přes Vltavu (pravý břeh Vltavy).
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Zářez vzniklý při výstavbě silnice a železnice, cca 400 m dlouhý.
ID : 246

Geologie

Geologická charakteristika: V defilé je odkryto asi 150 m mocné strmě ukloněné letenského souvrství. Defilé tvoří monotónní střídání tmavých slídnatých drobových břidlic a drob s polohami křemenných pískovců až kvarcitů. Zhruba ve střední části profilu přecházejí některé křemencové vložky výjimečně do pelokarbonátových konkrécí o mocnosti přes 1 m. V J. části profilu jsou na vrstevních plochách písčitějších vložek vyvinuty ichnofosilie a čeřiny.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, sedimentologie
Jevy: skalní defilé, konkrece, vrstva, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: břidlice, prachovec (siltovec), pískovec, droba
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1108     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: V zářezu jeden z nejkrásnějších geologických profilů letenským souvrstvím v celé pražské pánvi. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 4. 7. 1988.
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Stav profilu je dobrý, profil mírně poškozuje zarůstání trnovníkem (akátem).
Stav lokality: ucházející

Literatura

Havlíček, V. (1992): Ordovik, 59-116. In Chlupáč, I. (ed.): Paleozoikum Barrandienu (kambrium - devon). - Čes. geol. Úst., 1-292. Praha. Havlíček, V. a Vaněk, J. (1966): The biostratigraphy of the Ordovician of Bohemia. - Sbor. geol. Věd, P - paleont., 8, 7-69. Praha. Kukal, Z. (1958): Petrografické výzkumy letenských vrstev Barrandienského ordoviku. - Sbor. Ústř. Úst. geol., 26, 7-111. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kříž Jiří, 11.10.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 17.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 246 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/246.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jeden z nejkrásnějších geologických profilů letenským souvrstvím v pražské pánvi., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]