Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Fajmanovy skály a Klenky

Vyhledávání

Fajmanovy skály a Klenky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Plzeň-jih
Katastrální území: Chynín
Mapové listy: 2212, 22123
Geologická správní oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: Jz. svahy kolem Fajmanovy skály (770,3 m n.m.), 3 km z. od obce Nové Mitrovice v Třemešínské vrchovině.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skály, kamenná moře buližníků a spilitů
ID : 2451

Geologie

Geologická charakteristika: Hornin. podkladem sz. části území jsou břidlice a droby svrch. proterozoika, v jv. části tvoří podloží metabazalty (spility) stejného stáří. Buližníky tvořící vložky v těchto horninách , podmiňují morfologii území - výrazně vystupuje mohutný suk dlouhý 100-120 m a vysoký 5-7 m, jehož úpatí je pokryto balvanovým mořem. V rezervaci je i několik méně nápadných skalek a kamenitých sutí. V. část tvoří mírně zvlněná plošina holoroviny. V j. části je vyvinut systém mrazových srubů na úpatí s haldami hranáčů. V sz. části jsou pozůstatky staré hornické činnosti.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, litologie, těžební činnost a její následky
Jevy: skála, suť, tor (izolovaná skála), mrazový srub
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), sedimentární
Hornina: buližník, spilit (albitizovaný bazalt), břidlice, droba
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 2493     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zbytek reliktních borů a jedlobučin. Geomorfologické jevy - buližníkový suk, mrazové sruby, hranáče.
Součást VCHÚ: CHKO Brdy
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Zahradnický J., Mackovčin P. a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.279 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 07.04.09
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 01.09.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2451 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2451.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Kamenné sutě , Pavla Gürtlerová, 2010
Pavla Gürtlerová, 2010
Pavla Gürtlerová, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]