Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Radotínské skály (severní část)

Vyhledávání

Radotínské skály (severní část)

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Radotín
Mapové listy: 1242, 12421
Oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Severní svah Radotínského údolí mezi lochkovskou cementárnou a Slavičím údolím (severní část).
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalnatý svah s přirozenými výchozy a starými lomy.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 243

Geologie

Geologická charakteristika: Téměř souvislý geologický profil začíná na jichovýchodním okraji hranicí mezi břidlicemi králodvorského a kosovského souvrství (svrchní ordovik) a pokračuje černými graptolitovými břidlicemi litohlavského a motolského ouvrství (llandowery, wenlock, silur). Profil pokračuje k severozápadu tufitickými břidlicemi a vápenci kopaninského souvrství (ludlow, silur), vápenci požárského souvrství (přídolí, silur), lochkovského (lochkov, devon) a pražského souvrství (prag, devon). Je to jeden z nejlepších profilů hraničními vrstvami mezi silurem a devonem v Čechách. Na území je několik typických nalezišť zkamenělin (zejména ramenonožci, mlži, gastropodi, hlavonožci, trilobiti a graptoliti). Nejznámější jsou naleziště ve spodní části lochkovského souvrství v tzv. Antipleurové rokli a v hraničních polohách lochkovského a pražského souvrství tzv. Šikmá skála.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, paleontologie, geologie, sedimentologie, litologie
Jevy: zkameněliny - fauna, skalní stěna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: břidlice, křemenec, vápenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1105     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významný stratigrafický profil od nejvyššího siluru přes úplný sled lochkovu do pragu, paleontologické lokality (včetně Barrandova naleziště Antipleurová rokle). Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 4. 7. 1988.
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: průmysl
Popis střetů zájmů: Objekt je přírodní památkou, avšak již mimo CHKO Český kras. V současnosti není ohrožen přímo, pouze pokrýván narůstající krustou z popílku cementárny.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Bouček, B. (1941): Geologické výlety do okolí pražského. - Melantrich, 202 p. Praha. Horný, R. (1955): Předběžná zpráva o výzkumu vrstev budňanských ve východní části Barrandienu. - Věst. Ústř. Úst. geol., 30, 127-136. Praha. Cháb, J. et al. (1988): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000, 12-142, Praha-jih. - Ústř. Úst. geol., 1-200. Praha. Chlupáč, I., Jaeger, H. a Zikmundová, J. (1972): The Silurian-Devonian boundary in the Barrandian.- Bull. Canad. Petrol. Geol., 20 (1), 104-174. Calgary.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 04.10.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 17.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 243 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/243.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalnatý svah a staré lomy s jedním z nejlepších profilů hraničními vrstvami prvohorních hornin mezi silurem a devonem v Čechách. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Skalnatý svah a staré lomy s jedním z nejlepších profilů hraničními vrstvami prvohorních hornin mezi silurem a devonem v Čechách. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Skalnatý svah a staré lomy s jedním z nejlepších profilů hraničními vrstvami prvohorních hornin mezi silurem a devonem v Čechách. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Skalnatý svah a staré lomy s jedním z nejlepších profilů hraničními vrstvami prvohorních hornin mezi silurem a devonem v Čechách. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Skalnatý svah a staré lomy s jedním z nejlepších profilů hraničními vrstvami prvohorních hornin mezi silurem a devonem v Čechách. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]