Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Orthocerový lůmek

Vyhledávání

Orthocerový lůmek

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Lochkov
Mapové listy: 1242, 12421
Oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: SSV. od Lochkovské cementárny, 250 m S. od křižovatky silnic Lochkov - Radotín.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný lůmek a přilehlý svah k silnici Radotín - Lochkov a dále směrem k východu.
Technický objekt: lom
ID : 242

Geologie

Geologická charakteristika: Chráněné území zahrnuje výchozy středních a svrchních poloh kopaninského souvrství (ludlow, silur) a spodních poloh požárského souvrství (přídolí, silur). Uvnitř tzv. orthocérové lavice tvořené modrošedými bioklastickými vápenci s hlavonožci je výrazný přesmyk, zdvojující mocnost lavice. Nad skalními výchozy je mocná suť, zakrývající spodní část profilu. V zářezu silnice Radotín - Lochkov jsou odkryty střední polohy kopaninského souvrství v břidličném vývoji (ludlow, silur).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, paleontologie, geologie, sedimentologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: zkameněliny - fauna, vrstva, zlom
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 633     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významný geologický profil hraničními polohami kopaninského a požárského (dříve přídolského) souvrství. Jde o jeden ze základních opěrných profilů k mezinárodnímu stratotypu ludlow - přídolí. Bohaté paleontologické naleziště. Vyhlášení ZCHÚ: MK ČSR, 29. 9. 1976, č. předpisu: 9.861/76.
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: sběratelství, vegetace, nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: Zamezit devastaci naleziště ze strany amatérských sběratelů, ochránit lokalitu před zarůstáním vegetací a zasucením.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Kříž, J. (1992): Silurian field excursions: Prague Basin (Barrandian), Bohemia. 111 p., National Museum of Wales, Geol. Ser. 13. Cardiff. Kříž, J. a Schmittová, L. (1963): Stratigrafické a paleontologické poměry Ortocérového lůmku u Lochkova. - Čas. Nár. Muz., odd. přír., 132, 39-44. Praha. Paris, F. a Kříž, J. (1984): Nouvelles especes de Chitinozoaires a la limite Ludlow/Přídol en Tchéchoslovaquie. - Rev. Paleobot. Palynol., 43, 155-177. Amsterdam. Kompletní bibliografie viz Kříž (1992).

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kříž Jiří, 11.10.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 17.09.09, Kukal Zdeněk 21.02.18, Kukal Zdeněk 01.03.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 242 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/242.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Opuštěný lůmek s mezinárodně významným opěrným geologickým profilem ke stratotypu hranicí silurskými stupni ludlow/přídol.  Naleziště zkamenělin., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Opuštěný lůmek s mezinárodně významným opěrným geologickým profilem ke stratotypu hranicí silurskými stupni ludlow/přídol.  Naleziště zkamenělin., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Opuštěný lůmek s mezinárodně významným opěrným geologickým profilem ke stratotypu hranicí silurskými stupni ludlow/přídol.  Naleziště zkamenělin., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Opuštěný lůmek s mezinárodně významným opěrným geologickým profilem ke stratotypu hranicí silurskými stupni ludlow/přídol.  Naleziště zkamenělin., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Pavel Bokr, 2004
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]