Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Doubí

Vyhledávání

Doubí

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Plzeň-město
Katastrální území: Bolevec
Mapové listy: 1233, 12331
Oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: Asi 1 km na V od zástavby města Plzně, v. od železniční trati Plzeň - Žatec, na v. (pravém) břehu bezejmenného přítoku Boleveckého potoka
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Výchozy, pískovcová konkrece
ID : 2412

Geologie

Geologická charakteristika: Území leží na tektonickém zlomu v karbonských pískovcích a slepencích. Na dně údolí bývalo rašeliniště, dnes vysušené. Chráněné území zasahuje částečně na rovinu nad svahem s četnými skalními výchozy. Na jednom z nich je pozoruhodný geomorfologický útvar, tzv. pupek - pískovcová konkrece, která vystupuje ze skály.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - středočeské a západočeské mladší paleozoikum
Stratigrafie: svrchní karbon - siles
Témata: geomorfologie, sedimentologie
Jevy: výchoz, konkrece, zvrstvení, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: arkóza, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1946     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zbytek borové doubravy, entomologické naleziště. Geomorfologický útvar zv. pupek - pískovcová konkrece vystupující ze skály.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Zahradnický J., Mackovčin P. a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.318 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 02.06.09
Aktualizoval(a): Lojka Richard 10.07.10, Lojka Richard 23.10.10, Lojka Richard 23.10.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2412 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2412.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]