Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Krašov

Vyhledávání

Krašov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Plzeň-sever
Katastrální území: Bohy
Mapové listy: 1231, 12314
Geologická správní oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: Příkré skalnaté stráně na levém svahu údolí Berounky pod zříceninou hradu Krašov a v jejím severním okolí, 1,5 km sv. od obce Bohy v Radnické vrchovině.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní stěny, výchozy a sutě v proterozoickách horninách Barreandienu.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2411

Geologie

Geologická charakteristika: Horninovým podložím jsou slabě přeměněné grafitické a kamenečné břidlice a droby svrch. proterozoika s vložkami buližníků a spilitů, místy s kvarcity a vápenci. Kamenité a hlinitokamenité sutě, které pokrývají svahy zaříznutých údolí a erozních rýh, jsou kvartérního stáří. Na vystouplém buližníkovém skalisku nad údolím Berounky je středověký hrad Krašov.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, kvartérní geologie, geologie
Jevy: suť, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: buližník, spilit (albitizovaný bazalt), břidlice, droba, kvarcit
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 195     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Smíšené porosty pod hradem s bohatou květenou. Skeletovité svahy se skal. výchozy a sutěmi. Z geologického hlediska jsou významné výchozy hornin charakteristických pro proterozoický vývoj Barrandienu.
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: turistika, jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Rezervací vede značená turist. cesta ke zřícenině hradu Krašov. Rekonstrukce hradu.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Zahradnický J., Mackovčin P. a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.351Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 03.04.09
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 01.08.10, Kukal Zdeněk 01.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2411 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2411.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skály nad Berounkou z hradu Krašov, Pavla Gürtlerová, 2010
Hrad Krašov na buližníkovém suku nad Berounkou., Pavla Gürtlerová, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]