Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Velké jeřábí jezero - Rolavská vrchoviště

Vyhledávání

Velké jeřábí jezero - Rolavská vrchoviště

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Sokolov
Katastrální území: Přebuz
Mapové listy: 0134, 01344
Geologická správní oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: Při státní hranici se SRN, 5 km ssz. od Přebuzi. Přiblížení z Přebuzi po silnici směr Stříbrná k rozcestí na okraji lesa, dále po lesní silnici k SZ a pak ve stejném směru po podmáčené cestě obcházející rašeliniště ze z. strany až k býv. hraničnímu pásu.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Rašeliniště
ID : 2406

Geologie

Geologická charakteristika: Vrchovištní rašeliniště na přebuzské náhorní planině, založené na žulách karlovarského plutonu (mladšího intruzivního komplexu). Žuly jsou protkány sítí greisenových pruhů, křemen-jaspisových žil a prokřemenělých mylonitů.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: hydrogeologie, botanika, geologie, kvartérní geologie
Jevy: rašeliniště, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , organogenní (činnost organizmů)
Hornina: rašelina
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR)
Kód AOPK ČR: 5703     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Rašeliniště s blatkou. Vyhlášená NPR Velké Jeřábí jezero od 4.2.1938. Od 1.7.2012 je součástí NPR Rolavská vrchoviště
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Rostoucí turistický ruch v pohraniční oblasti
Stav lokality: ucházející

Literatura

Chybí souborné geologické zpracování

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rojík Petr, 17.03.06
Aktualizoval(a): Rojík Petr 15.03.06, Gürtlerová Pavla 14.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2406 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2406.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Velké jeřábí jezero - vrchovištní rašeliniště, Markéta Vajskebrová, 2005
Bedřich Mlčoch, 2003
Bedřich Mlčoch, 2003
Vrchovištní rašeliniště v mimořádně suchém létě, Bedřich Mlčoch, 2003
Bedřich Mlčoch, 2003
Vrchovištní rašeliniště v mimořádně suchém létě (rašelinné louky se suchopýrem úzkolistým), Pavla Gürtlerová, 2003
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]