Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vlček

Vyhledávání

Vlček

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Cheb
Katastrální území: Prameny, Sítiny
Mapové listy: 1141, 11411
Geologická správní oblast: Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
Lokalizace: Okolí kóty Vlčí hřbet (882,9 m n. m.) v Hornoslavkovské vrchovině.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní výchozy
ID : 2404

Geologie

Geologická charakteristika: Území PR leží v jz. části serpentinitového pruhu Vlčího hřbetu, vystupujícího skupinou drobných skalních výchozů na kótě 882,9 m n. m. Na j. okraji rezervace a současně na okraji hadcového masivu vystupují polohy tvořené převážně zeleným stébelnatým aktinolitem (místy lze hovořit o hornině "aktinolitovci") o délce stébel až 15 cm, přecházející dále do tenkých poloh chloritických břidlic, tvořených především Mg-chloritem, místy s krátce tence stébelnatým aktinolitem a tremolitem a hojnými zrnky magnetitu. V puklinách je mnohde opálová výplň. Úlomky opálu až decimetrových velikostí lze nalézt všude na svazích kopce. V severní části PR při lesní cestě jsou přístupné opuštěné lůmky z větší části zarostlé.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - mariánsko-lázeňský komplex
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: litologie, mineralogie
Jevy: výchoz, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: serpentinit (hadec), břidlice chloritická
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 509     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Rostlinná společenstva na hadci. Polohy stébelnatého aktinolitu, tremolitu, mnohde opál.
Součást VCHÚ: CHKO Slavkovský les
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: ucházející

Literatura

Zahradnický J., Mackovčin P. a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.539 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 26.05.09
Aktualizoval(a): Žáček Vladimír 14.06.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2404 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2404.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní výchozy v okolí kóty Vlčí hřbet (882 m)- serpentinity mariánsko-lázeňského metabazitového komplexu, Pavla Gürtlerová, 2010
Skalní výchozy v okolí kóty Vlčí hřbet (882 m)- serpentinity mariánsko-lázeňského metabazitového komplexu, Pavla Gürtlerová, 2010
Mapa s přehledem naučných stezek  v okolí obce Prameny,  Mnichov, Sítiny. (Část informační tabule CHKO Slavkovsky les na Vlčím hřbetě.) , Pavla Gürtlerová, 2010
Opuštěný lůmek s. od kóty Vlčí hřbet (882 m) v serpentinitech mariánsko-lázeňského metabazitového komplexu, Pavla Gürtlerová, 2010
Skalní výchozy v okolí kóty Vlčí hřbet (882 m)- serpentinity mariánsko-lázeňského metabazitového komplexu, Pavla Gürtlerová, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]