Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Zlatý vrch

Vyhledávání

Zlatý vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Líska
Mapové listy: 0224, 02241
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Vrcholová část Zlatého vrchu (k. 656.6), sv. od České Kamenice. Přístupné po turistické značce.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Vrcholová část vrchu zčásti odtěžená dnes opuštěným lomem odkrývá dokonale vyvinutou sloupcovitou odlučnost v tělese olivinického alkalického bazaltu s mimořádnou délkou sloupů.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 24

Geologie

Geologická charakteristika: Vrcholová část Zlatého vrchu tvoří vulkanický peň, vypreparovaný z křídových pískovců březenského souvrství (coniac). Peň je tvořen dle Shrbeného (1989) slabě olivinickým alkalickým bazaltem s nefelinem. Na V. a JV. straně vrcholové části byl v minulosti založen rozsáhlý, dnes opuštěný lom, v němž probíhala těžba sloupkovitého čediče. Řízená těžba, sledující obvod vrcholu, odkryla vnitřní část pně s dokonale vyvinutou sloupkovitou odlučností. Sloupky vytvářejí tzv. kamenná varhany - dosahující délky až 30 m a jsou tak vyšší než na známější lokalitě Panská skála u Kamenického Šenova (Havránek 1982). Vulkanické těleso sestává ze tří hlavních facií. Podložní (v severní části lomu) tvořené nefelinickým bazanitem. Hlavní facie je tvořena dlouhými sloupci olivinického čediče. Takto dokonalé sloupce mohly vzniknout pouze v prostředí s pomalým ochlazováním magmatu a s tepelnými gradienty nijak nerušenými okolními vlivy. Horní facie ve tvaru "čepice" je tvořena sklovitým olivinickým čedičem. Nepravidelné sloupce svědčí o tom, že k tuhnutí došlo rychleji. (Kühn)
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, petrologie, těžební činnost a její následky, geologie, geomorfologie
Jevy: kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost), suťové pole
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, gravitační
Hornina: bazalt (čedič)
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 533     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Dokonale vyvinutá sloupcovitá odlučnost v tělese olivinického alkalického bazaltu (Kamenné varhany) s mimořádnou délkou sloupů. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Děčín, 28. 2. 1964.
Součást VCHÚ: CHKO Lužické hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: V současné době žádné (v minulosti rozsáhlá těžba)
Stav lokality: dobrý

Literatura

Shrbený, O. (1989): Major and trace elements in Tertiary volcanics of the Lužické hory Mts. and the adjacent area, nortern Bohemia. - Čas. min. geol., 34, 3, 235-253. Praha. Havránek,P. (1982): Chráněná krajinná oblast Lužické hory. - Památky a příroda,4, 235-242. Praha. Kühn (Okresní vlastivědné muzeum v České Lípě (info-tabule v lomu 2009)

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Valečka Jaroslav, 11.11.94
Aktualizoval(a): Valečka Jaroslav 11.11.08, Gürtlerová Pavla 03.08.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 24 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/24.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Gemorfologie Zlatého vrchu poznamenaná těžbou., Markéta Vajskebrová, 2020
Výrazná sloupcovitá odlučnost čedičových hornin., Pavla Tomanová Petrová, 2019
Sloupcovitá odlučnost bazaltoidů, Pavla Tomanová Petrová, 2018
Sloupcovitá odlučnost bazaltoidů, Pavla Tomanová Petrová, 2018
Sloupcovitá odlučnost bazaltoidů, Pavla Tomanová Petrová, 2018
Detail čedičových sloupků., Petra Hejtmánková, 2018
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]