Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Krasíkov

Vyhledávání

Krasíkov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Tachov
Katastrální území: Kokašice
Mapové listy: 1141, 11414
Geologická správní oblast: Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
Lokalizace: Vrch Krasíkov (631,6 m n.m.)1 km na Z od obce Kokašice v Krasíkovské vrchovině.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Těleso čedičových hornin
ID : 2398

Geologie

Geologická charakteristika: Vrch Krasíkov je tvořen tělesem čedičových hornin třetihorního stáří, které tvoří výraznou elevaci mezi okolními slabě přeměněnými horninami svrchního proterozoika. Na vrcholku jsou zbytky hradu z 13. století a kaple 17. stol. Mezi hradbami i na s.úbočí vystupují výchozy čedičových hornin s výraznou sloupcovitou odlučností. Sloupce mají v průměru až 1 m.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geomorfologie, vulkanologie, historie, archeologie
Jevy: kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazaltoid
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1845     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zbytek teplomilných společenstev na čedičovém podkladu
Součást Geoparku: GeoLoci (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme zahrnout do ochrany lokality i geologický fenomén. 21.9.2009;

Literatura

Zahradnický J., Mackovčin P. a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.463 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 20.02.09
Aktualizoval(a): Rapprich Vladislav 21.09.09, Gürtlerová Pavla 02.08.10, Kukal Zdeněk 28.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2398 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2398.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Sloupcovitá odlučnost čediče. Průměr sloupce  cca 1m.  Mezi hradbami na Krasíkově., Pavla Gürtlerová, 2010
Sloupcovitá odlučnost čediče. Průměr sloupce  cca 1m.  Mezi hradbami na Krasíkově., Pavla Gürtlerová, 2010
Sloupcovitá odlučnost čediče. Průměr sloupce  cca 1m.  Pod hradbami (severní část) na Krasíkově. , Pavla Gürtlerová, 2010
Sloupcovitá odlučnost čediče. Průměr sloupce  cca 1m.  Pod hradbami (severní část) na Krasíkově. , Pavla Gürtlerová, 2010
Sloupcovitá odlučnost čediče. Průměr sloupce  cca 1m.  Pod hradbami (severní část) na Krasíkově - Ovčím vrchu. , Pavla Gürtlerová, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]