Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Stráň u Dubiny

Vyhledávání

Stráň u Dubiny

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Cheb
Katastrální území: Dubina
Mapové listy: 1113, 11134
Oblast: Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
Lokalizace: Rezervace zabírá levý příkrý svah údolí řeky Ohře při státní hranici se Spolkovou republikou Německo jižně od kóty Stáně (567,8 m) ve Vojtanovské pahorkatině. 3 km od obce Libá. Lokalita je nejlepe viditelná z obce Hohenberg v SRN.
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: Mrazové sruby a balvany ve svahu ve východní části lokality.
ID : 2395

Geologie

Geologická charakteristika: Výchozy porfyrických biotitických granitů smrčinského masivu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorský pluton
Stratigrafie: variské stáří vyvřelin
Témata: geologie, geomorfologie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granit (žula)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1263     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Žulové balvanisko se vzácnou flórou, navrženo ochranáři z SRN. Lokalita je součástí Národního parku Smrčiny. Ve východní části rezervace zaměřené především na ochranu přirozených luk, pastvin a vřesovišť.
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: ucházející

Literatura

Zahradnický J., Mackovčin P.a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha str.160

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 22.06.07

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2395 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2395.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Stráň u Dubiny - západní část.  Louky a pastviny zarůstající nálety křovin, Pavla Gürtlerová, 2007
Stráň u Dubiny - západní část.  Louky a pastviny zarůstající nálety křovin, Pavla Gürtlerová, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]