Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Radotínské údolí

Vyhledávání

Radotínské údolí

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Zadní Kopanina, Kosoř
Mapové listy: 1241, 12412
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Úsek Radotínského údolí od ústí Kominické rokle až do osady Cikánka J. od Zadní Kopaniny.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Velké přirozené skalní výchozy a menší staré lomy.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 239

Geologie

Geologická charakteristika: Převážně levobřežní část údolí se skalními výchozy a několika drobnými starými lomy. Nejvýznamnější objekty jsou: 1) Lůmek u cesty SZ. od ústí Kominické rokle (ca 250 m J. od kóty 333) odkrývá přechod ze zlíchovských vápenců (devon) do dalejských břidlic (devon) v překocené pozici vrstev. Jedna z nejbohatších paleontologických lokalit v dalejských břidlicích, zřejmě v areálu, odkud pochází i početný materiál již z doby Barrandovy (lokalita Vávrův mlýn - Wawrovitz - J. Barrande 1865 aj.). 2) Rozsáhlý profil zlíchovským souvrstvím od Rutického mlýna SZ. směrem - odkryta většina vrstevního sledu od korálového obzoru po svrchní polohy, s faunami v různých úrovních. 3) Přirozené odkryvy ve vápencích v S. svahu údolí od Rutického mlýna až do okolí ústí Mlýnského potoka do Radotínského údolí JV. od Zadní Kopaniny. 4) Rozsáhlý přirozený odkryv na levém břehu potoka V. od Špačkova mlýna: jeden z nejinstruktivnějších příkladů disharmonického zvrásnění v Barrandienu, detailně zvrásněné vápence lochkovského souvrství s jednoduše a podstatně méně deformovanými sliveneckými vápenci v nadloží. Jde o klasický odkryv zobrazovaný již od doby Barrandovy. Kongresová lokalita prvořadého významu i z hlediska didaktiky geol. věd. V jižní části odkryvu též paleontologická lokalita v nejvyšší části lochkovského souvrství.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, paleontologie, strukturní geologie (tektonika), geomorfologie, sedimentologie
Jevy: zkameněliny - fauna, výchoz, vrása
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec, břidlice
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 358     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Opěrné stratigrafické profily, významné paleontologické lokality, příklady tektonické stavby. Vyhlášení ZCHÚ: MŠVU, 7. 6. 1950, č. předpisu: 148.798/50; změny nebo doplnění: MK ČSR, 17. 9. 1975, č. předpisu: 8.200/75.
Součást VCHÚ: CHKO Český kras
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Území leží v SPR Radotínské údolí v rámci CHKO Český kras, není bezprostředně ohroženo.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Barrande, J. (1865): Défense des colonies. III. Étude générale sur nos étages G - H avec application spéciale aux environs de Hlubočep, prés Prague. 1-367. Prague. Bouček, B. (1941): Geologické výlety do okolí pražského. - Melantrich, 202 p. Praha. Chlupáč, I. (1957): Faciální vývoj a biostratigrafie středočeského spodního devonu. - Sbor. Ústř. Úst. geol., odd.geol., 23 (1956), 369-485. Praha. Chlupáč, I. (1959): Faciální vývoj a biostratigrafie břidlic dalejských a vápenců hlubočepských (eifel) ve středočeském devonu. - Sbor. Ústř. Úst. geol., odd. geol., 25 (1958), 445-511. Praha. Chlupáč, I. (1983): Stratigraphical position of Barrande's paleontological localities in the Devonian of Central Bohemia. - Čas. Min. Geol., 23 (3), 261-275. Praha. Chlupáč, I. (1988): Devon. in: Cháb J.: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000 12- Kovanda, J. et al. (1984): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000, 12-412 Rudná. Ústř. Úst. geol., 1-122. Praha. Svoboda J. a Prantl F. (1950): Stratigraficko-tektonická studie okolí lomu Cikánka v radotínském údolí. - Sbor. St. geol. Úst. Čs. Republ., odd. geol., 17, 105-139. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 04.10.93
Aktualizoval(a): Budil Petr 16.09.09, Steinová Marika 21.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 239 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/239.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Opěrné stratigrafické profily a  významné paleontologické lokality., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Petr Budil, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]