Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pluhův bor

Vyhledávání

Pluhův bor

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Sokolov
Katastrální území: Louka u Mariánských Lázní
Mapové listy: 1123, 11233
Geologická správní oblast: Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
Lokalizace: Skalní výchozy na vrcholu a jižním svahu severovýchodního pokračování Vlčího hřbetu odděleného průlomovým úsekem Pramenského potoka mezi Prameny a Mnichovem jižně od kóty 803,9 m n. m. V Hornoslavkovské vrchovině.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalky a výchozy
ID : 2380

Geologie

Geologická charakteristika: Národní přírodní rezervace leží v serpentinitech (hadcích), které tvoří drobné skalky a výchozy. Ty jsou tvořeny téměř černozelenou celistvou horninou s převládajícím antigoritem s četnými tenkými žilkami serpentinového azbestu-chrysolitu. Běžnou součástí jsou až 1 cm veliká zrna enstatit-bronzitová a lupenitý Mg-chlorit, u okraje rezervace jsou četné polohy se zeleným stébelnatým aktinolitem až tremolitem. Hojnou akcesorií je černý magnetit, buď ve formě nepravidelných zrn nebo drobných osmistěnů. Pukliny nevelkých mocností jsou sekundárně vyplněny černohnědým opálem, méně mnohde mastkem.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - mariánsko-lázeňský komplex
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie, petrologie, botanika
Jevy: skála, výchoz, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: serpentinit (hadec)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 320     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Hadcová společenstva. Hadcový bor přirozeného charakteru s řadou skalních výchozů. Specifický substrát extrémně hořečnaté horniny podmiňuje růst charakteristické květeny.
Součást VCHÚ: CHKO Slavkovský les
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučeno k terénní revizi. 13.11.2008;

Literatura

Zahradnický J., Mackovčin P. a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str. 531, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 05.11.08
Aktualizoval(a): Žáček Vladimír 13.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2380 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2380.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
J. a jv. svahy NPR Pluhův bor s výchozy serpentinitů, Pavla Gürtlerová, 2010
J. a jv. svahy NPR Pluhův bor s výchozy serpentinitů, Pavla Gürtlerová, 2010
J. a jv. svahy NPR Pluhův bor s výchozy serpentinitů, Pavla Gürtlerová, 2010
J. a jv. svahy NPR Pluhův bor s výchozy serpentinitů, Pavla Gürtlerová, 2010
J. a jv. svahy NPR Pluhův bor s výchozy serpentinitů, Pavla Gürtlerová, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]