Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Přebuzské vřesoviště

Vyhledávání

Přebuzské vřesoviště

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Sokolov
Katastrální území: Přebuz, Rolava
Mapové listy: 0134,1112, 01344,11122
Oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: 1,5 km sz. od Přebuzi, vlevo při silnici do Stříbrné
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Zčásti vytěžené rašeliniště
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2375

Geologie

Geologická charakteristika: Vrchovištní rašeliniště, ve větší části plochy vytěžené, umožňující stratigrafické a palynologické studium profilu rašeliny v souvislém defilé, na dně rašeliniště místy odkrytý nezralý kaolínový profil, žuly mladšího intruzivního komplexu karlovarského plutonu, cínonosné greiseny a prokřemenělá mylonitová pásma. Rašeliništěm prostupují zvodnělé propadliny po hlubinné těžbě cínu v okrsku Kronesberg (Smrčina), připomínající blänky. Významná lokalita pro studium sukcese po skončení těžby. Výzkum hydrogeologické predispozice rašeliniště nebyl proveden.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér
Stratigrafie: kvartér
Témata: geologie, stratigrafie, botanika, zoologie
Jevy: rašeliniště, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): organogenní (činnost organizmů)
Hornina: rašelina
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1542     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Mozaika biotopů po těžbě rašeliny se vzácnou flórou i faunou.
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: turistika, těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Nekontrolovaný pohyb osob a kopání rašeliny
Stav lokality: dobrý

Literatura

Škvor, V. (1975): Geologie české části Krušných hor a Smrčin. - Knihovna ÚÚG, sv. 48, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rojík Petr, 17.03.06
Aktualizoval(a): Rojík Petr 15.03.06, Mlčoch Bedřich 08.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2375 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2375.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Část vrchovištního rašeliniště, které bylo v minulosti vytěženo, Markéta Vajskebrová, 2005
Profil rašeliništěm po nelegální těžbě z 80.let 20.stol., Bedřich Mlčoch, 2003
Bedřich Mlčoch, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]