Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Modřanská rokle

Vyhledávání

Modřanská rokle

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Cholupice, Libuš, Modřany, Písnice
Mapové listy: 1242, 12421
Oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Údolí Libušského potoka, JZ. od Libuše.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Erozní zářez Libušského potoka v proterozoických a ordovických horninách.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 237

Geologie

Geologická charakteristika: Modřanská rokle - část údolí Libušského potoka se zachovalým přirozeným korytem - odkrývá horniny barrandienského proterozoika a paleozoika. V její střední a východní části vystupují ve starých lomech i skalních výchozech svrchnoproterozoické sedimenty štěchovické skupiny. Jsou to droby, prchovce a břidlice s význačnou polohou dobříšských slepenců, jež jsou příkladem bahnotokových uloženin spjatých s podmořskými skluzy. Paleozoikum v Z. části území, oddělené od proterozoika závistským přesmykem, je representováno výchozy pískovců a prachovců letenského souvrství (beroun, ordovik).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum, paleozoikum
Témata: botanika, zoologie, geomorfologie, stratigrafie, sedimentologie, geologie
Jevy: výchoz, zlom
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: břidlice, prachovec (siltovec), droba, pískovec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1094     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Území zasluhuje ochranu z hlediska více disciplín: botaniky, geologie, geomorfologie (významné profily proterozoikem a ordovikem Barrandienu, eolika). Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 4. 7. 1988.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme jako předmět ochrany také geologický fenomén17.9.2009;

Literatura

Fiala, F. (1948): Algonkické slepence ve středních Čechách. Sbor. St. geol. Úst. Čs. Republ., 15, 399-612. Praha. Cháb, J. et al. (1988): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000, 12-142, Praha-jih. - Ústř. Úst. geol., 1-200. Praha. Chlupáč, I. (1983): Geologické zajímnavosti pražského okolí.- Academia, 1-252. Praha. Röhlich, P. (1964): Podmořské skluzy a bahnotoky v nejmladším středočeském algonkiu. Sbor. geol. Věd, Geol., G, 6, 89-121. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mašek Jan, 10.10.94
Aktualizoval(a): Steinová Marika 17.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 237 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/237.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Část údolí odkrývá starohorní horniny nasunuté na mladší ordovické pískovce a břidlice letenského souvrství podle tzv. závistského přesmyku. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Část údolí odkrývá starohorní horniny nasunuté na mladší ordovické pískovce a břidlice letenského souvrství podle tzv. závistského přesmyku. Zde lom založený v horninách štěchovické skupiny - droby, prachovce a jílovité břidlice., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Část údolí odkrývá starohorní horniny nasunuté na mladší ordovické pískovce a břidlice letenského souvrství podle tzv. závistského přesmyku. Zde výchozy dobříšských slepenců., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Část údolí odkrývá starohorní horniny nasunuté na mladší ordovické pískovce a břidlice letenského souvrství podle tzv. závistského přesmyku. Zde výchozy dobříšských slepenců., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Část údolí odkrývá starohorní horniny nasunuté na mladší ordovické pískovce a břidlice letenského souvrství podle tzv. závistského přesmyku. Zde výchozy dobříšských slepenců., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Část údolí odkrývá starohorní horniny nasunuté na mladší ordovické pískovce a břidlice letenského souvrství podle tzv. závistského přesmyku. Zde výchozy dobříšských slepenců., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]