Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Velký Roudný

Vyhledávání

Velký Roudný

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Bruntál
Katastrální území: Roudno
Mapové listy: 1531, 15314
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Geomorfologicky významný a nejzachovalejší struskový kužel Českého masivu, ležící jihovýchodně od obce Roudno v Nízkém Jeseníku.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní výchozy ve vrcholové části vulkánu, na svazích odkryty v opuštěných lůmcích.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2369

Geologie

Geologická charakteristika: Velký Roudný je relikt struskového kužele se zachovalým kráterem podkovovitého tvaru, otevřeným k jihovýchodu. Tato asymetrická stavba je důsledkem převažujícího jihovýchodního větru v době erupce vulkánu. Asymetrická stavba vulkánu pak ovlivnila převažující směr tečení lávy k jihovýchodu. Na jižním svahu jsou zachovány svahové facie struskového kužele s periklinálním (úklon po svahu od centra vulkánu) zvrstvením strusek, naproti tomu na severním svahu způsobila eroze obnažení svrchní kráterové facie s úklonem strusek do středu vulkánu. Strusky jsou velmi hrubé a nespečené. Mezi velkými fragmenty jsou volné prostory a uloženiny postrádají popelovou frakci. Tento charakter uloženin odpovídá nízkoenergetické strombolské erupci. K vulkánu náležejí čtyři výrazné lávové proudy, které přesahují hranice chráněného území. Směrem k severu míří krátký proud Mlýna Roudná (délka 0,7 km, mocnost 15 m), k severovýchodu proud Heroldova mlýna o délce 1,3 km a mocnosti 30 m. Nejdelší, přes 5 km dlouhý, je proud Chřibského lesa, směřující na východ ke Slezské Hartě. Nedostatečně prozkoumanou stavbu (zahrnující polohy vulkanoklastik) má k jihovýchodu vybíhající hřbet, nazývaný proud Černého lesa. Výlevné čedičové horniny jednotlivých proudů mají složení alkalický olivinický čedič - nefelinický bazanit - olivinický nefelinit - limburgit. Magma ke svému výstupu využilo oslabené zóny na křížení zlomů severozápadního jihovýchodního směru a šternbersko-hornobenešovské zóny, která je úzkým, tektonicky stlačeným pásmem devonských sedimentů a vulkanitů v kulmské formaci hornobenešovského souvrství. Radiometricky zjištěné stáří čedičů prokázalo několik fází aktivity vulkánu v období spodního pleistocénu. Stáří vzorku odebraného z "proudu" Černého lesa činí cca 2,5 miliónů let, zatímco u vzorku z proudu Chřibského lesa jen 1,4 miliónů let.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartérní vulkanismus v Českém masivu
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén), kenozoikum - kvartér
Témata: geologie, vulkanologie, petrologie
Jevy: struskový kužel, lávový proud
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: struska, bazanit, foidit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP)
Kód AOPK ČR: 502     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Tvarově dokonale vyvinutý a zachovalý struskový kužel. Krajinný celek dotváří zachované agrární antropogenní útvary - množství kamenných valů, agrárních hald a mezí. Pokryv hornin vulkanického původu zaujímá plochu téměř 9 km2. Podstatná část leží uvnitř chráněného území.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Lokalita revidována v dubnu 2012, text upraven podle aktuálních poznatků. 31.08.2012;

Literatura

Weissmannová H. a kol (2004): Ostravsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek X. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str. 116 - 117, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 05.11.08
Aktualizoval(a): Hradecký Petr 10.11.08, Rapprich Vladislav 05.04.12, Rapprich Vladislav 31.08.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2369 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2369.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Siluety vrcholů Velký a Malý Roudný., Tomáš Lehotský, 2014
Nejvyšší a nejzachovalejší stratovulkán Nízkého Jeseníku (780 m n. m.), Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2013
Akumulace hrubých strusek ve vrcholové části, zřetelná je podpůrná struktura velkých klastů a absence jemné frakce., Vladislav Rapprich, 2012
Tvarově dokonale vyvinutý a zachovalý struskový kužel., Tomáš Lehotský, 2012
Zvrstvené strusky na severním svahu se uklánějí do centra vulkánu., Vladislav Rapprich, 2012
Pohled na Velký Roudný z Malého Roudného., Vladislav Rapprich, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]