Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Travertinová kaskáda

Vyhledávání

Travertinová kaskáda

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Nový Jičín
Katastrální území: Tichá na Moravě
Mapové listy: 2512, 25214
Geologická správní oblast: Podslezská a slezská jednotka
Lokalizace: Travertinový val na jv.úbočí Tichavské hůrky podél pravostranného přítoku říčky Tichávky.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Travertinový val
ID : 2367

Geologie

Geologická charakteristika: Na jz. svahu Tichavské hůrky vyvěrá pramen v relativní výšce asi 40 m nad hladinou Tichávky. Pod vývěrem se z vysráženého uhličitanu vápenatého vytvořil val z pramenného vápence (pěnovce). Val je místy vysoký až 1,2 m a voda z pramene protéká žlábkem na hřebeni valu. V počátečním úseku se vytvořily kaskádové prahy. Asi 100 m dlouhý tok se vlévá do Tichávky, resp. je odváděn odvodňovacími žebry sanovaného sesuvu, k němuž došlo v nárazovém břehu říčky následkem prudkých letních srážek v roce 1997. Odlučná hrana sesuvu zasáhla do chráněného území a poškodila spodní část koryta potůčku inkrustovaného pěnovcem. Náchylnost ke svahovým pohybům byla zjištěna i výše ve svahu Tichavské hůrky. Zdrojem karbonátu jsou podložní drobně rytmické šedé mikritické vápence, slínovce, zelenošedé jílovce a vápnité pískovce bašského souvrství (svrchní křída, bašský vývoj slezské jednotky).
Regionální členění: Karpaty - kvartér západních Karpat - kvartér erozních oblastí západních Karpat
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér - holocén
Témata: geomorfologie, kvartérní geologie, sedimentologie, hydrogeologie
Jevy: pramen
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: travertin
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1092     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: unikátní pěnovcová akumulace ve formě valu vytvořeného srážením uhličitanu vápenatého z pramene
Součást Geoparku: Podbeskydí
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: beze změn 19.11.2020;

Literatura

Weissmannová H. a kol (2004): Ostravsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek X. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.220 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 02.12.10
Aktualizoval(a): Jirková Pavlína 02.12.10, Jirková Pavlína 03.12.10, Bubík Miroslav 23.10.12, Vajskebrová Markéta 19.11.20

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2367 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2367.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pramen a následný potůček lemovaný valem z vysráženého uhličitanu vápenatého (pěnovec). Pěnovcový val je místy 1,2 m vysoký a voda teče žlábkem na temeni valu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2013
Pramen a následný potůček lemovaný valem z vysráženého uhličitanu vápenatého (pěnovec). Pěnovcový val je místy 1,2 m vysoký a voda teče žlábkem na temeni valu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2013
Pramen a následný potůček lemovaný valem z vysráženého uhličitanu vápenatého (pěnovec). Pěnovcový val je místy 1,2 m vysoký a voda teče žlábkem na temeni valu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2013
Pramen a následný potůček lemovaný valem z vysráženého uhličitanu vápenatého (pěnovec). Pěnovcový val je místy 1,2 m vysoký a voda teče žlábkem na temeni valu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2013
Pramen a následný potůček lemovaný valem z vysráženého uhličitanu vápenatého (pěnovec). Pěnovcový val je místy 1,2 m vysoký a voda teče žlábkem na temeni valu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2013
Pramen a následný potůček lemovaný valem z vysráženého uhličitanu vápenatého (pěnovec). Pěnovcový val je místy 1,2 m vysoký a voda teče žlábkem na temeni valu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2013


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]