Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Chlum

Vyhledávání

Chlum

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Karlovy Vary
Katastrální území: Chlum u Novosedel
Mapové listy: 1142, 11422
Geologická správní oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: Jz. svah a hrana vrcholové plošiny Chlumské hory (650,5m n.m.).
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Stolová hora na zbytku lávového příkrovu
ID : 2366

Geologie

Geologická charakteristika: Rozsáhlá stolová hora na zbytku lávového příkrovu tvořená nefelinickým bazanitem. Plochý povrch stol. hory je členěn nevýraznými kupovitými vyvýšeninami, úpady a sufózními závrty. Na okraj. svazích jsou mrazové sruby a srázy , balvanité osypy, svah. sutě , na jv. hřbetovém výběžku vznikly výrazné tvary svahové deformace - odsedání okraj. ker neovulkanitů(rozevřené trhliny).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geomorfologie, kvartérní geologie, vulkanologie
Jevy: závrt, mrazový srub, stolová (tabulová) hora, suť
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, zvětrávání
Hornina: bazanit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 129     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Čedičový kopec resp. stolová hora se sutěmi a vzácnou květenou
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Zahradnický J., Mackovčin P. a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.197 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 19.02.09
Aktualizoval(a): Rapprich Vladislav 21.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2366 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2366.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Chlum - čedičové skalní výchozy, Markéta Vajskebrová, 2005
celkový pohled na Chlumskou horu, Markéta Vajskebrová, 2005
Chlum - kamenné moře na stáních Chlumské hory, Markéta Vajskebrová, 2005


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]