Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Podhorní vrch

Vyhledávání

Podhorní vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Cheb
Katastrální území: Ovesné Kladruby
Mapové listy: 1141, 11411
Geologická správní oblast: Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
Lokalizace: 5 km na VSV od Mariánských Lázní v Mariánskolázeňské vrchovině
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Zbytky třetihorní sopky, opuštěný lom v bazaltoidech
ID : 2365

Geologie

Geologická charakteristika: Zbytky třetihorní bazaltové sopky tvoří výrazný dvojvrch(obě kóty 847,2m n.m.),nejvyšší vrchol Tepelské vrchoviny. Jde o puklinový vulkán na křížení zlomů směru S-J a V-Z v oblasti amfibolitů, protažený s-j směrem. Základní horninou je olivinický nefelinit. Unikátní jsou polohy pegmatitového charakteru jako nepravidelné šmouhy nebo velmi krátké žilkovité útvary tvořené hrubozrnnou směsí augitu a nefelinu mnohde se sodalitem, melilitem, magnetitem a jehličkovým apatitem. Všechny tyto minerály tvoří ve vzácně se vyskytujících dutinách dokonale omezené krystaly (nefelin až 3,5 cm, magnetit do 6 mm, melilit až 3 cm, augit do 1 cm, sodalit do 8 mm). Materiál je přístupný v lomu na s. svahu Podhorního vrchu a na četných skalních výchozech až ke skalnatému k jihu strmě upadajícímu jižnímu vrcholu. Mezi oběma vrcholy je sedlo vytvořené zvětráním měkčích pórovitých materiálů tufového charakteru. Podle posledních výzkumů se vulkán projevil třemi na sebe navazujícími explozemi. První byla relativně klidná, doprovázená výlevy nefelinických láv, druhá dramatičtější, s převládajícími tufovými vyvrženinami, a poslední opět spíše efusivní (jižní vrchol). Na svazích kopce jsou až několik metrů mocné svahové balvanité uloženiny. Svým objemem svědčí o tom, že původní vrchol musel být nejméně o 80 m vyšší než dnes. Geneticky příbuzné s vulkánem jsou okolní mofety.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geomorfologie, mineralogie, vulkanologie
Jevy: láva, výchoz, žíla (magmatická), intruze
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazaltoid, foidit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1984     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Unikátní relikt třetihorní sopečné aktivity, skalní a lesní rostlinná společenstva.
Součást VCHÚ: CHKO Slavkovský les
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Rezervací vede frekventovaná turistická trasa.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Nutno revidovat v terénu. 11.11.2009;

Literatura

Cajz V. (1992): Vulkanologie Podhorního vrchu (západní Čechy), Časopis pro mineralogii a geologii, roč. 37, č. 1, 63-64; Zahradnický J., Mackovčin P. a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.532 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 05.06.09
Aktualizoval(a): Rapprich Vladislav 11.11.09, Gürtlerová Pavla 27.07.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2365 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2365.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Opuštěný lom v  terciérních bazaltoidech (olivínický nefelinit), Pavla Gürtlerová, 2010
Opuštěný lom v  terciérních bazaltoidech (olivínický nefelinit), Pavla Gürtlerová, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]