Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Nad závodištěm

Vyhledávání

Nad závodištěm

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Velká Chuchle
Mapové listy: 1242, 12421
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Svah na levém vltavském břehu nad bývalým zahradnictvím a chuchelským závodištěm.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Vrstevní sled ordovických a silurských hornin se opakuje podél směrných přesmyků. Je dále porušen řadou radiálních zlomů a vertikálními posuny.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 236

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní podloží je odkryto v přirozených výchozech a zářezem silnice ve Velké Chuchli. Zalesněný svah nad bývalým zahradnictvím u Valtrů a nad Chuchelským závodištěm je jediným skalním výchozem. Podél směrných přesmyků se několikrát opakuje vrstevní sled ordovických a silurských hornin. Celkově je úklon vrstev monoklinální, k SZ. Nejstarším souvrstvím je bohdalecké souvrství (svrchní beroun), nejmladším litohlavské souvrství (svrchní llandovery, silur). Úplně je vyvinuto souvrství královodvorské a kosovské. V J. části území nad zahradnictvím U Valtrů je v nejvyšších polohách kosovského souvrství vyvinuta ložní žíla basaltu (diabasu) s projevy kontaktní metamorfózy. Výzkumem území se zabýval jako první J. Barrande v souvislosti se svými koloniemi (Barrande 1861).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, paleontologie, strukturní geologie (tektonika), sedimentologie, geologie
Jevy: zkameněliny - fauna, žíla (magmatická), zlom, vrstva
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , magmatická
Hornina: břidlice jílovitá, vápenec, slepenec (konglomerát) , pískovec, křemenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1116     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Klasický profil svrchním ordovikem a spodním silurem pražské pánve, jedná se o klasický profil královedvorským souvrstvím s patrnou hranicí s podložním bohdaleckým a nadložním kosovským souvrstvím. Bohatá paleontologická lokalita. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 4. 7. 1988.
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: vegetace, nestabilita terénu, zástavba
Popis střetů zájmů: Odkryv chránit před zarůstáním vegetací (akát), zasucením. Nedovolit zástavbu území.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Barrande, J. (1861): Défense des Colonies. I. Groupe probatoire comprenant, la colonie Haidinger, la colonie Krejčí et la coulée Krejčí, 1-34. Prague, Paris. Bouček, B. (1924): Faunistické seznamy z Barrandienu. I. Libeň II. Velká Chuchle. - Čas. Nár. Muz., 1924, 4. Praha. Bouček, B. (1928): O vrstvách zahořanských - d českého ordoviku.- Rozpravy II. Tř. Čes. Akad., 37 (33), 60 pp. Praha. Hanuš, F. (1923): Moje sbírka zkamenělin z českého Barrandienu. - Čas. Nár. Mus. 1923, 1-35. Praha. Cháb, J. et al. (1988): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000, 12-142, Praha-jih. - Ústř. Úst. geol., 1-200. Praha. Chlupáč, I. (1951): Profil králodvorskými břidlicemi (Ashgillian) u Velké Chuchle.- Věst. Král. Čes. Společn. Nauk, Tř. mat.- přírodověd. 1950, 1,1-10. Praha. Kříž, J. a Pojeta, J. (1974): Barrande's colonies concept and a comparison of his stratigraphy with the modern stratigraphy of the middle Bohemian Lower Paleozoic rocks (Barrandian) of Czechoslovakia. - J. Paleont., 48 (3), 489-494. Tulsa. Počta, F. (1897): Geologické výlety po okolí pražském. - nakl. Bursík a Kohout, 67 p. Praha. Přibyl, A. (1940): Stratigrafické rozčlenění graptolitových zon z tak zv. Barrandeových kolonií. - Věst Král. Čes. Společ. Nauk, Tř. math. - přírodověd., 1940, 12 p. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kříž Jiří, 11.10.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 23.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 236 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/236.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Petr Budil, 2002
Petr Budil, 2002
Petr Budil, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]