Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Prameny Zrzávky

Vyhledávání

Prameny Zrzávky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Nový Jičín
Katastrální území: Hostašovice
Mapové listy: 2523, 25231
Geologická správní oblast: Podslezská a slezská jednotka
Lokalizace: pramenné vývěry nedaleko obce Hostašovice asi 200 m od křižovatky silnice Nový Jičín - Valašské Meziříčí
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: prameny
ID : 2358

Geologie

Geologická charakteristika: Pět samostatných pramenů ústí v linii jedné z dílčích násunových ploch uvnitř slezské příkrovové jednotky. Na této linii jsou přesunuty jílovce a prachovce lhoteckého souvrství (alb) přes jílovce a pískovce istebňanského souvrství (maastricht). Geologický podklad v oblasti pramenů je překryt svahovými sedimenty. Poblíž křižovatky vyvěrají jen asi 4 metry od sebe dva prameny zcela odlišného chemismu. Jeden lze označit jako kyselku a podle rezavých železitých povlaků dal jméno potoku Zrzávka. Druhý pramen označovaný jako „Smradlavka“ o vydatnosti cca 0,1 l/s je nápadný obsahem sirovodíku a bílými povlaky podle kterých se jí říká rovněž „Bílá studánka“. Voda prvního pramene se vyznačuje zvýšeným obsahem síranů a pochází nejspíše z pískovcových kolektorů istebňanských vrstev. Není klasifikována jako minerální voda. Minerální voda z druhého pramene je pravděpodobně vázána na tektonickou zónu dílčího nasunutí. Méně vydatný pramen na j. okraji vývěrů je rovněž sirovodíkový.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů - slezská jednotka - godulský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída
Témata: hydrogeologie
Jevy: pramen
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody)
Hornina: jílovec (lupek), pískovec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1665     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: zvláštnost lokality spočívá ve velké odlišnosti složení (kyselka versus sirná voda) dvou bezprostředně sousedících pramenů na tektonické linii
Součást Geoparku: Podbeskydí
Střety zájmů: rekreace, turistika
Popis střetů zájmů: Blízkost silnice, turistických cest a letního areálu pro společenské akce - nebezpečí devastace.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Weissmannová H. a kol (2004): Ostravsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek X. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.211 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 02.12.10
Aktualizoval(a): Jirková Pavlína 03.12.10, Baldík Vít 09.03.12, Bubík Miroslav 23.10.12, Kukal Zdeněk 27.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2358 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-10-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2358.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]