Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > U cihelny

Vyhledávání

U cihelny

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Cheb
Katastrální území: Hazlov
Mapové listy: 1113, 11132
Geologická správní oblast: Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
Lokalizace: Lokalita se nalézá 1km severně od Hazlova, cca250 m z. od samoty Ovčín (golfová hřiště)
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Vymezení chráněné lokality je na obou svazích spadajících k nivě Hazlovského potoka jižně od hráze rybníka. Skalní výchozy se nalézají především na levém svahu cca 250 m jižně od hráze rybnika. Dosahují max rozměrů 3x2m
ID : 2355

Geologie

Geologická charakteristika: Páskované erlány jsou součástí pláště smrčinského žulového masivu, který intrudoval do smrčinsko-kurušnohorského krystalinika. Erlány, které vznikly kontaktní metamorfózou původních krystalických vápenců, obsahují unikátní paragenezi nerostů. Nerost vesuvian (egaran) se vyskytuje společně z dalšími typickými nerosty erlanů (diopsidem, anortitem, křemenem)
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorsko-smrčinské krystalinikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorský pluton
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin, proterozoikum
Témata: mineralogie
Jevy: výchoz, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (kontaktní metamorfóza)
Hornina: erlan
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1220     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Klasické naleziště unikátní odrůdy minerálu vesuvianu, kterou v roce 1822 hrabě Kašpar Šternberk nazval egaran.Vyhlášeno v roce 1989, nově 1998. Lokalita se nalézá na území Přírodního parku Halštrov.
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: sběratelství, těžba
Popis střetů zájmů: Sběratelé minerálů otevřeli v této části chráněného území několik odkryvů. Nebezpečí představuje zájem o těžbu wolframu, jehož ložisko bylo nalezeno v severním ochraném pásmu přírodní památky.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Zahradnický J., Mackovčin P.a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha str.162

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 22.06.07
Aktualizoval(a): Žáček Vladimír 14.06.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2355 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2355.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Odkryv erlanu ve svahu nad Hazlovským potokem, Pavla Gürtlerová, 2007
Usměrnění páskováných erlánů, Bedřich Mlčoch, 2007
Údolní niva Hazlovského potoka a pohled na levý zalesněný břeh s lokalitou., Pavla Gürtlerová, 2007
Křemen s vtroušeným egaranem ve vzorcích u výchozů., Pavla Gürtlerová, 2007
Umělé odkryvy na lokalitě ve svahu nad Hazlovským potokem , Bedřich Mlčoch, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]