Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Uhlířský vrch

Vyhledávání

Uhlířský vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Bruntál
Katastrální území: Bruntál-město
Mapové listy: 1531, 15311
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Vyhaslá struskový kužel (671,7 m n.m.) na jz. okraji města Bruntálu
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Vyhaslá kvartérní sopka
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2353

Geologie

Geologická charakteristika: Uhlířský vrch je erozním reliktem struskového kužele. Průzkumem byly zjištěny nejméně dvě fáze explozivní a efuzivní činnosti sopky. Na povrchu terénu jsou odkryty pouze produkty mladší fáze. Čedičové horniny v temenní oblasti vrchu jsou nejspíše lávovou a zčásti i žilnou výplní střední nebo spodní části kráteru, který byl obklopen prstencovitým valem pyroklastik. Pyroklastika jsou zde reprezentována nevytříděnými struskami s podpůrnou strukturou zrn bez popelové frakce, která obsahují četné bomby kapkovitého až vřetenovitého tvaru. Strusky nevykazují žádné známky spékání a jsou tedy produktem strombolského typu erupce. Převažují úlomky strusek o velikosti 2–3 cm, což odpovídá poněkud vyššímu fragmentačnímu účinku, patrně v důsledku kontaktu magmatu s povrchovou vodou v průběhu erupce. Aktivita sopky spadá do spodního pleistocénu, radiometricky bylo stáří čedič. horniny určeno zhruba na 1,9 mil. let. Petrograficky jde o nefelinický bazanit přecházející do alkalického olivinického čediče popř. olivinického nefelinitu. Pyroklastika jsou odkryta v opuštěných lomech na sz. a j. úbočí vrchu. Lomové stěny o výšce kolem 30 m umožňují studium stavby struskového kužele. Styk pyroklastik s podložními horninami flyšového charakteru, tzv. kulmské facie - spodnokarbonskými břidlicemi a drobami hornobenešovského souvrství (stupeň visé) byl odkryt v základně jz. části lomu. V pyrokastikách byly pozorovány kryogenní jevy (pleistocenní mrazové hlíny).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - jesenický kulm, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartérní vulkanismus v Českém masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér, paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm - visé
Témata: vulkanologie, petrologie
Jevy: struskový kužel, mrazový klín
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: struska, bazanit, droba
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 472     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jedna z našich nejmladších sopek s uměle odkrytým profilem
Střety zájmů: jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Uhlířský vrch je poutním místem - kostel P. Marie Pomocné , 4řadá alej 337 lip
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučeno k terénní revizi. 04.11.2011; Lokalita revidována v dubnu 2012, text upraven podle aktuálních poznatků. 31.08.2012;

Literatura

Weissmannová H. a kol (2004): Ostravsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek X. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.114 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 01.03.10
Aktualizoval(a): Otava Jiří 24.10.11, Rapprich Vladislav 31.08.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2353 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2353.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Opuštěný lom na sopečné strusky na Uhlířském vrchu,, Vladislav Rapprich, 2012
Vulkanická bomba v sopečných struskách na Uhlířském vrchu., Vladislav Rapprich, 2012
Vulkanická bomba v sopečných struskách na Uhlířském vrchu., Vladislav Rapprich, 2012
Opuštěný lom na sopečné strusky na Uhlířském vrchu., Vladislav Rapprich, 2012
Pohled na Uhlířský vrch od jihu., Vladislav Rapprich, 2012
Lomová stěna v tufech stratovulkánu Uhlířský vrch., Jiří Otava, 2010
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]