Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Loupensko

Vyhledávání

Loupensko

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Klatovy
Katastrální území: Nezdice nad Úhlavou
Mapové listy: 2213, 22131
Geologická správní oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: Buližníkový hřbet na vrcholu a svazích kóty Velký les (556,0 m n.m.) mezi obcemi Nezdice a Vlčí u Přeštic - asi 2,5 km na VJV od Nezdic a 1,5 km na SZ od Vlčí v Kamýcké vrchovině.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skály
ID : 2347

Geologie

Geologická charakteristika: Rozsáhlý strukturní hřbet směru SV - JZ s vrcholovou buližníkovou skalou v s. části hřbetu. Tato skála tvoří cca 500 m dlouhou skalní hradbu místy až 20 m vysokou. Místy se vyskytují nápadné skalní útvary(jehly, věže a plotny). Ve vrcholových odkrytých partiích jsou zřetelné tektonické ohlazy. Svahy kryjí balvanité sutě. Buližníky (silicity) - masivní , tvrdé horniny tvořené převážně křemenem, mají zde šedé až černé zbarvení způsobené grafitickou příměsí v hornině. Často jsou protkány sítí jemných křemenných žilek. Jejich odolnost vůči zvětrávání se projevuje výraznými elevacemi v krajině a často vystupují na povrch jako výrazná skaliska- skalní suky. Podloží tvoří břidlice a droby svrch. proterozoika . Skalky buližníků i když menších rozměrů se vyskytují i v jižní části hřbetu. Mezi severní a jižní částí je zachováno opevnění středověkého tvrziště.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie
Jevy: skalní hřbet, suť, skalní stěna, deformační stavby
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: buližník, břidlice, droba
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 666     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Bizarní skupina buližníkových skal
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Lokalita je atraktivním turist. cílem
Stav lokality: dobrý

Literatura

Zahradnický J., Mackovčin P. a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.237 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 03.04.09
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 01.09.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2347 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2347.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Gürtlerová, 2010
Pavla Gürtlerová, 2010
Pavla Gürtlerová, 2010
Pavla Gürtlerová, 2010
Pavla Gürtlerová, 2010
Pavla Gürtlerová, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]