Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Meandry Lučiny

Vyhledávání

Meandry Lučiny

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Karviná
Katastrální území: Havířov-Město
Mapové listy: 1544, 15443
Geologická správní oblast: Svrchní karbon hornoslezské pánve; neogén ostravské a opavské pánve
Lokalizace: Tok Lučiny s přilehlou nivou a s částí pravobřežní terasy na jz. okraji Havířova
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Říční menadující tok a přilehlá niva
ID : 2338

Geologie

Geologická charakteristika: Chráněné území zahrnuje nivu řeky Lučiny v délce 2 km a část pravého údolního svahu, kde útržkovitě vystupuje skalní podloží. Střídají se horniny slezské a podslezské příkrovové jednotky - spodnokřídové těšínsko-hradištské souvrství s vulkanity (těšínity) a podmenilitovým souvrstvím převážně v pestrém vývoji (paleocén - eocén). Při sz. okraji území probíhá hranice rozšíření příkrovů - násunová plocha na miocén karpatské předhlubně. V pokryvech údolních svahů jsou zbytky terasových štěrků a sprašové hlíny.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů
Stratigrafie: mezozoikum - křída - spodní křída, kenozoikum - paleogén
Témata: kvartérní geologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: údolní niva
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody), sedimentární
Hornina: štěrk, sprašová hlína
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1364     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Niva s meandrujícím tokem a zachovalými břehovými porosty
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: beze změny 22.10.2012;

Literatura

Weissmannová H. a kol (2004): Ostravsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek X. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.179 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 02.03.10
Aktualizoval(a): Malík Jan 22.09.11, Kukal Zdeněk 22.10.12, Kukal Zdeněk 26.11.12, Kukal Zdeněk 26.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2338 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2338.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Meandr Lučiny s dobře rozvinutou erozní i akumulační částí., Jan Malík, 2011
Odkrytý jev kvartérního vývoje nivy, po erozi břehu Lučiny. Barevně rozlišitelná výplň sedimentu prohlubně tehdejšího reliéfu ve tvaru roztaženého U., Jan Malík, 2011
Odkryté jevy kvartérního vývoje nivy, po erozi břehu Lučiny. Barevně rozlišitelné výplně sedimentů prohlubní tehdejšího reliéfu ve tvaru roztaženého U a klínovitého V., Jan Malík, 2011
Pravý svažitý břeh Lučiny vytváří morfologický stupeň nasunutých vněkarpatských příkrovů. Niva tak tvoří nenápadný vstup do příkrovové stavby západokarpatského pohoří Beskyd., Jan Malík, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]