Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vernéřovské doly

Vyhledávání

Vernéřovské doly

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Cheb
Katastrální území: Vernéřov u Aše
Mapové listy: 1111, 11114
Oblast: Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
Lokalizace: V Halštrovském lese 1km z. od Vernéřova 500m z. od bývalého mlýna (Restaurace u Špreňarů) v j. svahu ostře zaříznutého údolíčka (pravý přítok potoka Bílý Halštrov).
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Důlní odval po těžbě lithných a cínových rud. Odval zaujímá plochu cca 100m2 jižně od bývalé šachty. Zabezpečení díla proběhlo v roce 1996.
Technický objekt: odval (halda), jáma (šachta), důlní dílo
ID : 2334

Geologie

Geologická charakteristika: Toto mineralogicky velmi zajímavé ložisko lithných a cínových rud tvoří křemen-amblygonit-mikroklinový žilník uložený v horninách smrčinského krystalinika - dvojslídé až biotitické pararuly slabě migmatitizované. Těžen byl amblygonitový pegmatit s rudními minerály (kasiterit). V České republice představuje ložisko zcela výjimečný paragenetický typ. Zvláštním rysem pegmatitu na tomto ložisku je jeho obohacení pozdějšími hydrotermálními procesy s přínosovou periodou cínu, mědi, železa, zinku a molybdenu. Hlavní žíla má mocnost 50 až 70 cm a celkovou délku přibližně 1 km. V letech 1954 až 1958 se zde prováděl geologický průzkum s cílem ověřit zásoby rud, práce však byly pro malý rozsah zrudnění zastaveny. Podobný typ ložiska je známý pouze z Portugalska a z Uralu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorsko-smrčinské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: těžební činnost a její následky, mineralogie, ložisková geologie
Jevy: charakteristická hornina, minerál
Původ geologických jevů (geneze): hydrotermální mineralizace
Hornina: pegmatit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 2048     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zachování odvalu ze starého důlního díla. Světově výjmečný typ mineralizace.
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Průběžně jsou odstraňovány z odvalu dřevité nálety
Stav lokality: ucházející

Literatura

Zahradnický J., Mackovčin P.a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha str.164; Lokalizace je převzata z Registru chráněných lokalit AOPK - 2007; BERNARD, J.H.. Mineralogie Československa 2. vydání. Praha : Academia, 1981. Kapitola III Minerály pegmatitů, s. 98, 117.; Wikipedia

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 22.06.07
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 22.06.07, Žáček Vladimír 14.06.10, Gürtlerová Pavla 31.03.16

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2334 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2334.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Gürtlerová, 2007
Odval ze starého důlního díla. Pohled od bývalé šachty., Pavla Gürtlerová, 2007
Odval ze starého důlního díla., Pavla Gürtlerová, 2007
Na vzorcích křemene stopy sulfidů., Pavla Gürtlerová, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]