Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Huštýn

Vyhledávání

Huštýn

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Nový Jičín
Katastrální území: Mořkov
Mapové listy: 2523, 25231
Geologická správní oblast: Podslezská a slezská jednotka
Lokalizace: Prudké s. svahy pod kótou Huštýn (748,6 m n.m.) v Hodslavickém Javorníku, 2 km na J od obce Mořkov.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Mrazový srub, skalní defilé v godulském souvrství - rytmický flyš
ID : 2333

Geologie

Geologická charakteristika: Na kótě Huštýn 748,6 m n. m. je výchoz godulského souvrství v odlučné hraně kerného sesuvu. Jedná se o defilé 250 m dlouhé a několik prvních desítek metrů vysoké. Na lokalitě je godulské souvrství zastoupeno svrchním oddílem, který má ve spodní části výchozu charakter drobně až středně rytmického flyše. Pískovce a prachovce jsou převážně modrošedé a zelenošedé jemnozrnné drobovité i křemenné proměnlivě vápnité a slídnaté. Jejich lávky jsou zpravidla centimetr až několik málo decimetrů mocné, většinou gradačně a laminovaně (často konvolutně) zvrstvené, naspodu s častými proudovými a biologickými hieroglyfy oddělují slabé vložky šedých, zelenošedých a hnědošedých místy slabě načervenalých nevápnitých a slabě vápnitých jílovců. Lokálně se vkládají do sekvence drobně rytmického flyše silnější lavice jemně až středně zrnitého drobovitého pískovce s glaukonitem. Pískovce godulských vrstev drobně rytmického flyše mají špatně opracovanou klastickou složku. V hornině dominují poloostrohranná monokrystalická a polykrystalická zrna křemene o velikosti okolo 0,1 mm. Z dalších minerálů jsou zastoupeny živce (okolo 15 %), které jsou částečně postiženy alterací, slídy (okolo 8 %), kde výrazně dominuje biotit nad muskovitem a zelenkavý glaukonit (okolo 8 %). Z těžkých minerálů byl pozorován zirkon, turmalín, granát a rutil. Matrix má povlakový charakter a je tvořen jílovými minerály. Převážnou část výchozu tvoří lavice jemně až hrubě zrnitých místy laminovaných pustevenských pískovců a až metrové mocnosti drobno až hrubozrnných petromiktních slepenců. Samotné sesuvné území je až 1050 m dlouhé a 2300 m široké.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů - slezská jednotka - godulský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída
Témata: geomorfologie
Jevy: mrazový srub, skalní defilé
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, jílovec (lupek)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 2059     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Cenný geomorfologický útvar a na něj navazující přirozený lesní porost s výskytem vzácných druhů. Z geologického hlediska jde o referenční lokalitu ke geologické mapě 1:25000.
Součást VCHÚ: CHKO Beskydy
Součást Geoparku: Podbeskydí
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Weissmannová H. a kol (2004): Ostravsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek X. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.329 Praha.; Baldík a kol. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000, 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. - ČGS, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 20.11.10
Aktualizoval(a): Jirková Pavlína 23.11.10, Barak Petr 13.01.12, Baldík Vít 06.03.12, Bubík Miroslav 23.11.12, Bubík Miroslav 25.10.12, Kukal Zdeněk 08.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2333 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-08-16]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2333.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Detail spodní části lavice arkózových pískovců s mechanoglyfy, Vít Baldík, 2011
Výchozy godulského souvrství v odlučné hraně sesuvu, Vít Baldík, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]