Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Razovské tufity

Vyhledávání

Razovské tufity

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Bruntál
Katastrální území: Razová
Mapové listy: 1531, 15314
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Jednoetážové stěnové lomy na svahu nad údolní nádrží Slezská Harta.Jihozápadní okraj obce Razová.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Lom v kvartérních pyroklastikách
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2331

Geologie

Geologická charakteristika: PP je vyhlášena v části opuštěného lomu založeného v tělese razovského pyroklastického komplexu, který sestává ze dvou odloučených reliktů (cca 1,5 km od sebe) u Karlovy Pláně a Razové. Jde v této oblasti o ojedinělý zbytek nejmladších pyroklastických hornin. Akumulace špatně vytříděných pyroklastik s podpůrnou strukturou klastů se skládá z ostrohranných úlomků kulmských sedimentů a bazanitu. Tento typ pyroklastických uloženin odpovídá příkráterové facii freatomagmatické (surtseyské) erupce. Razovské tufity tak představují relikt samostatného tufového kužele a nejsou uloženinami přeplavených pyroklastik z Velkého Roudného, jak se v minulosti předpokládalo. Relikt u Razové zaujímá plochu 1000 x 700 m a vrty zjištěná mocnost pyroklastik se pohybuje kolem 12 m. Převládají šedohnědá až černá pyroklastika. Jednotlivé vrstvy se liší velikostí částic. Subhorizontálně uložené vrstvy mají odlišnou odolnost vůči zvětrávání. V centrální části lomu, kde byly kvádry vyřezávány přímo ze stěn, se původně hladké kolmé stěny změnily ve stupňovitý povrch se skalními římsami. Těžba zde probíhala již od středověku - použití na historických budovách v okolí.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartérní vulkanismus v Českém masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: vulkanologie, petrologie
Jevy: výchoz, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: pyroklastika
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1916     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Relikt tufového kužele
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučeno k terénní revizi. 04.11.2011; Lokalita revidována v dubnu 2012, lokalita je v dobrém stavu. 31.08.2012;

Literatura

Weissmannová H. a kol (2004): Ostravsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek X. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.109 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 01.03.10
Aktualizoval(a): Otava Jiří 04.11.11, Rapprich Vladislav 31.08.12, Kukal Zdeněk 16.09.17, Kukal Zdeněk 27.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2331 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2331.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vodorovně uložené čedičové tufity, ve kterých se objevuje příměs říčních a jezerních valounů. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2013
Vodorovně uložené čedičové tufity, ve kterých se objevuje příměs říčních a jezerních valounů. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2013
Podpůrná struktura ostrohranných zrn špatně vytříděných pyroklastik v Razové., Vladislav Rapprich, 2012
Výjezd z lomu zaříznutý do pyroklastických uloženin., Vladislav Rapprich, 2012
Ojedinělý zbytek nejmladších pyroklastických hornin., Tomáš Lehotský, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]