Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lávový proud u Meziny

Vyhledávání

Lávový proud u Meziny

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Bruntál
Katastrální území: Mezina
Mapové listy: 1531, 15313
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Hranice PP jsou vymezeny prostorem lomu při úpatí Venušiny sopky 643,0 m n.m. u Bruntálu , cca 1 km na SV od jejího vrcholu.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný lom odkrývá sloupcovou odlučnost bazanitu lávového proudu z Venušiny sopky
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2329

Geologie

Geologická charakteristika: Jde o odkrytý lávový proud Venušiny sopky, která je zbytkem erodovaného stratovulkánu - smíšené sopky. Těžbou kamene zdevastované temeno vrchu je zbytkem nasypaného kužele, tvořeného vulkanoklastickým materiálem, zejména tufy. Během aktivity vulkánu byla explozivní činnost střídána fázemi efuzivními. K výlevům láv docházelo ve směru georeliéfu - hlavně k S a V. Vrtným průzkumem byly zjištěny tři lávové proudy nad sebou , oddělované polohami vulkanoklastik. V čelních částech láv. příkrovů byly založeny poměrně rozsáhlé lomy (štěrk). Čela láv. proudů zřejmě vyplnila část někdejšího koryta Černého potoka, jak dokládá nález fluviálních štěrků v podloží čediče v s. situovaném Natherově lomu. V lomech lze podle texturních znaků horniny rozlišit dva časově následné výlevy nad sebou. V prostoru mezi s. a j. lomem byly při bázi lávového pokryvu objeveny chodbovité dutiny dlouhé až 30 m. Jižní lom (areál chráněného území) je pozoruhodný zejména dobře vyvinutou sloupcovitou odlučností charakteristickou pro čedičové horniny. Sloupce o průměru několika dm mají šstihranný, vzácněji pětihranný průřez. Podle orientace sloupců lze definovat předefuzivní reliéf deprese, kterou láv. proud zaplnil. Zatímco ve stř. části lomové stěny jsou vertikální, v sz. stěně se stáčejí mírně šikmo, přičemž zachovávají kolmou oientaci k bázi proudu. V některých partiích se projevuje výrazná lavicovitá odlučnost kolmá ke sloupcovité. Ve zvětrávací zóně při povrchu pak dochází k rozpadu horniny za vzniku kulovitých balvanů. Vzácnější formou je tzv. bobovitý čedič , jehož kuličky dosahují jen centimetrových rozměrů. Petrograficky je zdejší hornina nefelinický bazanit s přechody k olivinickému nefelinitu popř. limburgitu. Jde o černošedou, místy světleji šedou horninu, někdy v nafialovělých odstínech. Texturu má více nebo méně pórovitou, strukturu porfyrickou, v základní hmotě afanitickou. Okem lze rozeznat drobné vyrostlice olivínu, někdy augitu a magnetitu. Radiometricky určené stáří horniny činí zhruba 1,8 milionu let, což odpovídá spodnímu pleistocénu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartérní vulkanismus v Českém masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: vulkanologie, petrologie
Jevy: lávový proud
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazanit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1915     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Láva Venušiny sopky se sloupcovitou odlučností čediče a vyrostlicemi olivínu.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučeno k terénní revizi. 04.11.2011; Lokalita revidována v dubnu 2012.Stav v pořádku. 31.08.2012;

Literatura

Weissmannová H. a kol (2004): Ostravsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek X. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.99 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 26.03.09
Aktualizoval(a): Otava Jiří 04.11.11, Rapprich Vladislav 31.08.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2329 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2329.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Láva Venušiny sopky se sloupcovitou odlučností čediče a vyrostlicemi olivínu., Tomáš Lehotský, 2015
Stěna v opuštěném lomu se sloupcovou odlučností bazanitové lávy., Vladislav Rapprich, 2012
V opuštěném lomu jsou odkryty čedičové horniny, které vznikly při sopečné činnosti Venušiny sopky. Patrná je sloupcovitá odlučnost čediče., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
V opuštěném lomu jsou odkryty čedičové horniny, které vznikly při sopečné činnosti Venušiny sopky. Patrná je sloupcovitá odlučnost čediče., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
V opuštěném lomu jsou odkryty čedičové horniny, které vznikly při sopečné činnosti Venušiny sopky. Patrná je sloupcovitá odlučnost čediče., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
V opuštěném lomu jsou odkryty čedičové horniny, které vznikly při sopečné činnosti Venušiny sopky. Patrná je sloupcovitá odlučnost čediče., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]