Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Meandry Ohře

Vyhledávání

Meandry Ohře

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Chomutov
Katastrální území: Nové Sedlo, Chbany
Mapové listy: 1211, 12111
Oblast: Mostecká pánev
Lokalizace: mezi Nechranicemi a Novým Sedlem
Charakteristika objektu: opuštěné koryto řeky
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2322

Geologie

Geologická charakteristika: Mezi Nechranicemi a Novým Sedlem v. od Nechranické přehrady jsou zachovány morfologicky nápadné opuštěné meandry původního toku Ohře pleistocénního stáří. V březích opuštěného koryta jsou výchozy sedimentů mosteckého souvrství s uhelnou slojí, na nichž leží terasy řeky Ohře.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kvartér
Témata: botanika, geomorfologie, stratigrafie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Doklad změny toku řeky Ohře během kvartéru. Přirozené biotopy.
Střety zájmů: zemědělství
Popis střetů zájmů: Antopogenní činnost v zemědělsky využívané krajině. K ochraně by mohla být navržena pouze ta část meandrů, kde má význam zároveň chránit i přirozené, nebo nejméně narušené biotopy.

Literatura

Hradecký P. a kolektiv autorů, 1980: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list M-33-51-D-d Březno.- MS Archiv Českého geologického ústavu Praha, Mlčoch B. a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné nebo navržené k ochraně.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hradecký Petr, 31.12.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 12.04.05

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2322 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2322.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]