Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Granátový vrch

Vyhledávání

Granátový vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Teplice
Katastrální území: Měrunice
Mapové listy: 0234, 02341
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: 600 m jz. od Měrunic
Charakteristika objektu: staré dobývky, halda
Technický objekt: staré dobývky, odval (halda)
ID : 2319

Geologie

Geologická charakteristika: Mírně vyklenuté, zčásti křovinami porostlé návrší je tvořeno pyroponosnou bazaltovou diatremou. V minulém století byla zdrojem pyropu (českého granátu), který byl těžen šachticemi do hloubky cca 60 m. Ve výchozové části diatremy je zachována sedimentární výplň bývalé maarové deprese. Západní svah kopce je pokryt stupňovitě navrstvenou haldou z bývalé hlubinné těžby. Na původním nepokrytém povrchu lze nalézt xenolity opalizovaného serpentinizovaného peridotitu se zrny světle červeného pyropu o průměru do 0,5 cm. Xenolity byly vyneseny bazaltovou erupcí z masívu matečné peridotitové horniny, která je zastoupena spolu s granulity v krystalinickém podloží.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, těžební činnost a její následky, ložisková geologie, mineralogie, geomorfologie
Jevy: maar
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazalt (čedič)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Místo historické těžby pyropu.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Pravděpodobně nejsou střety zájmů.

Literatura

Kopecký L. a kolektiv autorů, 1990: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02341 Bílina.- Ústřední ústav geologický Praha, Mlčoch Bedřich a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné nebo navrhované k ochraně.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mlčoch Bedřich, 31.12.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 12.04.05

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2319 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2319.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]