Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lesná - Malé peklo

Vyhledávání

Lesná - Malé peklo

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Most
Katastrální území: Lesná
Mapové listy: 0231, 02313
Oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: 1 km jv. od obce Lesná
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: skalní výchoz
ID : 2312

Geologie

Geologická charakteristika: V uzávěru údolí Malé peklo, kde pramení Kundratický potok, jsou výchozy tmavě červenohnědě zbarvené, silicifikované tektonické brekcie, složené pouze z křemene. Patří ke zlomu, který omezuje na v. těleso lesenského masivu. Směr zlomu je přibližně 160° se strmým úklonem k v. Několik desítek metrů jsou balvanité a suťové výchozy středně zrnitého biotitického granitu s řídkými vyrostlicemi zonálního plagioklasu. Tento granit patří ke staršímu intruzivnímu komplexu (horská žula) středokrušnohorského dílčího plutonu. Granity lesenského masivku vycházejí na povrch na relativně malé ploše na svahu mezi Lesnou a Kundratickým potokem.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorsko-smrčinské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): tektonická, magmatická
Hornina: tektonická brekcie, granit (žula)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Vzácný případ, kdy skalní výchoz je tvořen tektonickou brekcií. Jedno ze dvou těles středokrušnohorského dílčího plutonu, vycházející na české straně Krušných hor na povrch.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Střety pravděpodobně nejsou.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Mlčoch B. a kolektiv autorů, 1991: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02313 Nová Ves v Horách a 02311 Brandov.- Český geologický ústav Praha, Mlčoch Bedřich a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné nebo navrhované k ochraně.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mlčoch Bedřich, 31.12.94
Aktualizoval(a): Mlčoch Bedřich 07.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2312 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2312.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]