Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kapucín

Vyhledávání

Kapucín

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Most
Katastrální území: Černice
Mapové listy: 0231, 02314
Oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: vrchol kóty 743 m (Kapucín), 2 km z. od Horního Jiřetína
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: skalní výchoz na vrcholu kóty
ID : 2311

Geologie

Geologická charakteristika: Výchoz na varcholu kóty Kapucín je tvořen hrubozrnnou plástevnou muskovit - biotitickou ortorulou, v jejímž podloží vystupují hrubozrnné okaté muskovit - biotitické ortoruly. V plástevných ortorulách je zachován starší systém foliačních ploch označovaný jako S2. Tyto foliační plochy, původně strmé, jsou intenzivně zvrásněny do sevřených až izoklinálních vrás s decimetrovými až metrovými amplitudami. Osní roviny těchto vrás jsou rovnoběžné se subhorizontální osní kliváží, odpovídající foliačním plochám S3, zastoupených v okatých ortorulách. Ramena vrás foliačních ploch S2 jsou subparalelní nebo až paralelní s plochami S3. Osy vrás jsou paralelní s lineárním usměrněním minerálů v okatých ortorulách.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorsko-smrčinské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: petrologie, strukturní geologie (tektonika), geomorfologie
Jevy: deformační stavby, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), zvětrávání mrazové
Hornina: ortorula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Instruktivní výchoz vhodný ke studiu vzájemných vztahů dvou typů ortorul a dvou generací strukturních prvků.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nepředpokládají se.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mlčoch B. a kolektiv autorů, 1990: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02314 Litvínov.- Ústřední ústav geologický Praha, Mlčoch Bedřich a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné nebo navrhované k ochraně.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mlčoch Bedřich, 31.12.94
Aktualizoval(a): Mlčoch Bedřich 07.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2311 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2311.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]