Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Rašeliniště Volárna

Vyhledávání

Rašeliniště Volárna

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Chomutov
Katastrální území: Kalek
Mapové listy: 0231, 02313
Geologická správní oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: 3 km v. od obce Kalek
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: rašeliniště vrchovištního typu
ID : 2308

Geologie

Geologická charakteristika: Východně od Kalku se nachází ve vrcholové části Krušných hor rozsáhlé vrchovištní rašeliniště o rozloze těměř 1 km2. Navazuje na soustavu rašelinišť, která pokračují směrem až za Horu Sv. Šebestiána a patří k nejlépe zachovalým. Rašeliniště leží na rozvodí Načetínského a Telčského potoka, spadajícího do povodí Flöhy. Mocnost rašeliny dosahuje až 5,5 m. Ve v. části rašeliniště se nachází menší nesouvislá rašelinná jezírka. Jinak je pokryté souvislým porostem borovice kleče (Pinus mugo Turra).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: botanika, geomorfologie, hydrogeologie, sedimentologie
Jevy: rašeliniště
Původ geologických jevů (geneze): organogenní (činnost organizmů)
Hornina: rašelina
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: rozsáhlá rašeliništěn vrchovištního typu se souvislými porosty borovice kleče ve velmi dobře zachovalém stavu
Střety zájmů: lesnictví
Popis střetů zájmů: lesní hospodaření
Stav lokality: dobrý

Literatura

Dohnal Z. et al., 1965: Československá rašeliniště a slatiniště.- Nakl. ČSAV Praha. Mlčoch B. a kolektiv autorů, 1991: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSR v měřítku 1 : 25 000 listy 02313 Nová Ves v Krušných horách a 02311 Brandov.- MS Archiv ČGÚ Praha. Mlčoch B. a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné nebo navržené k ochraně.- ČGÚ Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mlčoch Bedřich, 31.12.94

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2308 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-04-05]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2308.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Volárenský rybník na severním okraji rašeliniště, Markéta Vajskebrová, 2003
Volárenský rybník na severním okraji rašeliniště, Bedřich Mlčoch, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]