Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Telčský potok

Vyhledávání

Telčský potok

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Most
Katastrální území: Brandov
Mapové listy: 0231, 02313
Oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: údolí Telčského potoka mezi Brandovem a Kalkem, asi 1,5 km jjv. od státní hranice s Německem
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: skalní výchozy
ID : 2306

Geologie

Geologická charakteristika: Nad meandrem Telčského potoka U kříže jsou rozsáhlé skalní výchozy bizarních tvarů, tvořené leukokrátní až muskovitickou ortorulou. V jejím nadloží, na vrcholech výchozů, se zachovaly relikty slídnatých muskovit - biotitických pararul svorového vzhledu. Tyto pararuly v úzkém pruhu souvisle lemují ortorulové jádro kateřinohorské klenby a oddělují jej od ostatních ortorul této klenby.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorsko-smrčinské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: kaňon, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: ortorula, pararula
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: skalní soutěska s bizarními skalními útvary, tvořenými ortorulami s pararulami v nadloží
Střety zájmů: lesnictví
Popis střetů zájmů: částečně zdevastovaná stráň po těžbě dříví
Stav lokality: ucházející

Literatura

Mlčoch B. a kolektiv autorů, 1991: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSR v měřítku 1 : 25 000 listy 02313 Nová Ves v Krušných horách a 02311 Brandov.- MS Archiv ČGÚ Praha.; Mlčoch B. a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné nebo navržené k ochraně.- ČGÚ Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mlčoch Bedřich, 31.12.94
Aktualizoval(a): Mlčoch Bedřich 08.10.09, Kukal Zdeněk 04.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2306 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2306.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Bedřich Mlčoch, 2003
Bedřich Mlčoch, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]