Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Stepní stráně u Komořan - Mechovkový útes

Vyhledávání

Stepní stráně u Komořan - Mechovkový útes

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Vyškov
Katastrální území: Komořany-Podbřežice
Mapové listy: 2441, 24414
Geologická správní oblast: Neogén karpatské předhlubně
Lokalizace: 3,5 km VJV od obce Rousínov; 1,5 km J od Podbřežic
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Opuštěný stěnový lom v řasových vápencích polohově s hojnými zoárii mechovek.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2304

Geologie

Geologická charakteristika: Vápence budují tělesa protáhle čočkovitého tvaru, uložená ve vápnitých jílech. V nadloží čoček se nalézá spraš. Čočky jsou tvořeny vápencovými lavicemi o mocnosti kolem 1 m. Jednotlivé lavice jsou od sebe odděleny tenkými písčitými vložkami. Ve spodních partiích lomové stěny vystupují kompaktní vápence, ve svrchních partiích jsou pouze bloky vápenců uložené v proměnlivě písčitých vápnitých jílech až jílovcích. Směrem od podloží do nadloží přecházejí silně písčité vápence s menším obsahem mechovek do typických mechovkových (bryozoových) vápenců. Růst biohermy byl limitován množstvím přinášeného klastického materiálu z pevniny. Z hornin bylo popsáno velké množství živočišných skupin ?dírkovci, serpulidní červi, mechovky, měkkýši, členovci, ostny ježovek, kosti a zuby teleosteí, ze zástupců flóry je možné uvést červené řasy.
Regionální členění: Karpaty - karpatská předhlubeň - karpatská předhlubeň - střední část
Stratigrafie: kenozoikum - neogén
Témata: paleontologie, sedimentologie
Jevy: zkameněliny - fauna, zkameněliny - flora
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1476     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Spodnobadenské biohermové těleso budované převážně kulovitými zoarii mechovek. Vyhlášeno ZCHÚ PP dne 3.9.1981. Dne 1.6.2014 přehlášeno na PP Stepní stráně u Komořan
Střety zájmů: zemědělství, vegetace
Popis střetů zájmů: Lokalita je zasucována z pole nad stěnou, chráněná step na úpatí mechovkové biohermy je kontaminována hnojivy z pole.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Viditelná pouze část vápencové stěny, oblast bývalého lomu porostlá vegetací. Špatná dostupnost, od silnice nepříliš kvalitní polní cesta. 28.9.2011; Relativně dobrý stav, stráň pod stěnou vyklučena, horniny dobře přístupné a viditelné. 30.6.2016;

Literatura

Hladilová, Š. & Zdražílková, N. (1989): Paleontologické lokality karpatské předhlubně na Moravě.- Skripta UJEP. Brno.; Holcová, K.-Nehyba, S.-Hrabovský, J.(2016): 1-Podbřežice. - In: Tomanová Petrová, P. (ed): Excurion Guide, Molasse Meeting 2016 & 18th Conference on Upper Tertiary. 7-14, Masarykova Univerzita, Ústav geologických věd. Brno

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tomanová Petrová Pavla, 25.10.04
Aktualizoval(a): Tomanová Petrová Pavla 25.10.04, Tomanová Petrová Pavla 28.09.11, Tomanová Petrová Pavla 30.06.16

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2304 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2304.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Mechovkový útes., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Mechovkový útes., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Pohled z lokality do karpatské předhlubně a na Drahanskou vrchovinu., Pavla Tomanová Petrová, 2011
Detail mechovkového vápence z lokality Podbřežice., Pavla Tomanová Petrová, 2011
Výchoz mechovkového vápence na lokalitě Podbřežice., Pavla Tomanová Petrová, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]