Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Mutěnice - z.

Vyhledávání

Mutěnice - z.

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Hodonín
Katastrální území: Mutěnice
Mapové listy: 3422, 34223
Geologická správní oblast: Neogén vídeňské pánve
Lokalizace: cca 10 km sz. od Hodonína, 1 km z. od okraje obce Mutěnice, asi 750 m z. od školy v Mutěnicích.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Odkryv litologicky pestrého spektra hornin bzeneckého souvrství v zářezu svahu u Mutěnic.
ID : 2290

Geologie

Geologická charakteristika: Na této lokalitě je odkryt při z. okraji skládky komunálního odpadu v Mutěnicích poměrně reprezentativní výchoz bzeneckého souvrství. Zářezem je zastižen více než 7 m mocný komplex sedimentů pannonu, tvořený převážně prachovitým jílem, méně pískem a prachem. (1) Poloha písku je nejsvrchnější polohou v dokumentovaném zářezu. Písek je světle béžový s šedým odstínem, jemnozrnný, ve spodní části polohy silně prachovitý, s kusovitým rozpadem charakteristickým pro silně prachovité až jílovito-prachovité pannonské sedimenty. Písková poloha obsahuje nehojné, nepravidelně rozptýlené lastury mlžů. (2) Prach v podloží písku je olivově zbarvený, s výraznou subparalelní laminací podmíněnou jemně písčitými, silně zvětralými laminami. Ve spodní části je prach silně jílovitý, rovněž hrubě kusovitě rozpadavý. (3) Jíl zelenošedý, místy, v důsledku navětrání rezavě skvrnitý, silně prachovitý, s laminami a tenkými vrstvičkami navětralého, rezavě hnědě až žlutohnědě zbarveného prachu. Po vysušení je rozpad horniny hrubě kostkovitý podle paralelních, subhorizontálních odlučných ploch. (4) Silně zprohýbaná poloha jemnozrnného, rezavě zbarveného prachovitého písku o mocnosti cca 2 cm, dokladuje zřejmě lokální přerušení sedimentace a intenzivní erozi. (5) Jíl prachovitý, světle šedý, paralelně laminovaný silně prachovitým jílem až jílovitým prachem. Lokálně obsahuje četné bílé vyloučeniny uhličitanu vápenatého o průměru do 5 cm a ojedinělé lastury mlžů.
Regionální členění: Karpaty - vídeňská pánev - vídeňská pánev (moravská část)
Stratigrafie: kenozoikum - neogén - miocén - svrchní miocén - pannon
Témata: sedimentologie, stratigrafie, paleontologie
Jevy: charakteristická hornina, zvrstvení, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: písek, jíl
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: bzenecké souvrství vídeňské pánve
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Blízkost skládky komunálního odpadu ohrožuje lokalitu.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Ohrožení lokality skládkou komunálního odpadu 22.10.2012;

Literatura

Tomanová Petrová P. a kolektiv autorů (2008): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 list 34223 Hodonín.- Český geologický ústav Praha. 56 str. Tomanová Petrová P. (ed), Adamová M., Bubík M., Gnojek I., Havlíček P., Hubatka F., Kycl P., Novák Z., Havlín Nováková D., Šikula J. (2008): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 34-223 Hodonín. 56 str. ČGS Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tomanová Petrová Pavla, 23.08.04
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 16.11.04, Tomanová Petrová Pavla 26.09.12, Kukal Zdeněk 22.10.12, Tomanová Petrová Pavla 11.07.14

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2290 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2290.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Bzenecké souvrství (střídání poloh písků, jílů a prachů)., Zdeněk Novák, 2001
jíly s prizmatickou rozpadavostí bzeneckého souvrství, Zdeněk Novák, 2000


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]