Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Bzenec - Starý hrad

Vyhledávání

Bzenec - Starý hrad

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Hodonín
Katastrální území: Bzenec
Mapové listy: 3422, 34222
Geologická správní oblast: Neogén vídeňské pánve
Lokalizace: 420 m s. od kostela v Bzenci, 1220 m z. od Kněží hory (243 m), cca 15 km sv. od Hodonína, za městem v místě ukončení sjízdné cesty vinoucí se mezi starými vinnými sklepy
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: nad hradním příkopem vystupují v délce v odkryvu více než 200 m a mocnosti 6-7 m horniny bzeneckého souvrství
ID : 2288

Geologie

Geologická charakteristika: Pannon, bzenecké souvrství, biozóna E. Šedobéžové středně zrnité, slabě vápnité, velmi silně muskovitické písky s několika polohami stejně zbarveného velmi silně vápnitého prachu. Ostrakodová mikrofauna je velmi bohatá, převažují zástupci rodu Cyprideis (C. pannonica (Méh.), C. obesa (Rss.), C. sublitoraliss (Rss), larvální stádia rodu Cyprideis). Dále se vyskytuje několik jedinců druhu Amplocypris recta (Rss). Kromě ostrakodů se objevují četné redepozice ze spodního miocénu - úlomky jehlic hub, ostnů ježovek, foraminifery Ammonia beccarii (L.), Orbulina suturalis Brön., Florilus boueanum (d´Orb.), Pullenia bulloides (d´Orb.), Globigerina praebulloides Blow, Globigerina sp., Globigerinoides trilobus (Rss.), Bolivina sp. a další. Společenstvo je řazeno k pannonu k zóně E. Podložní písek (0,5 m) je nevrstevnatý, nadložní pak šikmo zvrstvený. Podél laminek je vysrážený limonit. Směrem do nadloží přechází písek ve středně plavý jemnozrnný vápnitý silně muskovitický prach, masivní, kulisovitě odlučný, podobný spraši. Profil je obýván břehulemi.
Regionální členění: Karpaty - vídeňská pánev - vídeňská pánev (moravská část)
Stratigrafie: kenozoikum - neogén
Témata: zoologie, stratigrafie, sedimentologie, paleontologie
Jevy: zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: písek, prach (silt)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: bzenecké souvrství vídeňské pánve (panon)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Lokalita je částečně zarostlá. 16.8.2016;

Literatura

Novák Zd. a kolektiv autorů, 2000: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 34222 Vracov.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Havlíček Pavel,Novák Z.,Břízová Eva,Bubík Miroslav, Petrová Pavla, 20.08.04
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 16.11.04, Tomanová Petrová Pavla 16.08.16

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2288 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2288.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jemnozrnné subhorizontálně uložené písky bzeneckého souvrství, v nadloží poloha šedého jílu., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Jemnozrnné subhorizontálně uložené písky bzeneckého souvrství., Pavla Tomanová Petrová, 2016


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]