Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Žeravice - jv.

Vyhledávání

Žeravice - jv.

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Hodonín
Katastrální území: Žeravice
Mapové listy: 3422, 34222
Geologická správní oblast: Neogén vídeňské pánve
Lokalizace: jv. okraj obce Žeravice za vinnými sklepy a pilou
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: odkryv v zářezu ve svahu u silnice
ID : 2287

Geologie

Geologická charakteristika: Sedimenty kvartéru a pannonu biozóny C-D. V zářezu svahu za vinným sklepem je nad tence vrstevnatými, zelenavě šedobéžovými, rezavě skvrnitými, slídnatými prachovitými písky pannonu C-D vyvinuto až 6 m mocné sprašové souvrství. Spraše zde tvoří na jihovýchodním svahu typickou závěj. Na bázi profilu jsou okrově hnědé, slabě písčité spraše s hojnými pseudomyceliemi CaCO3 a místy i s drtí skořápek malakofauny. Na spraších je dobře zachovaný, intenzivně vyvinutý, rezavě hnědý, kostečkovitě rozpadavý, silně jílovitý, 50-80 cm mocný půdní horizont Bt (plastosol). Jeho zřetelně erozivní povrch svědčí o hiátu v sedimentaci spraší a tvorbě fosilních půd. Navíc nadložní, tmavě hnědý, humózní půdní horizont je v parautochtonní pozici, ve východní části profilu má charakter již spíše půdního sedimentu. Celé popsané souvrství je překryto již jen smíšeným, deluvioeolickým sedimentem. Na základě intenzivně vyvinuté fosilní půdy lze předpokládat minimálně střednopleistocenní stáří podložních spraší.
Regionální členění: Karpaty - vídeňská pánev - vídeňská pánev (moravská část), Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - neogén, kenozoikum - kvartér
Témata: stratigrafie, kvartérní geologie
Jevy: fosilní půdy
Původ geologických jevů (geneze): eolická (činnost větru)
Hornina: spraš, písek
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: panon vídeňské pánve se sprašovým pokryvem
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Stěna je zarostlá.
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: Doporučena terénní revize. 4.9.2012; Lokalita je zarostlá, pozorovatelné jsou pouze spraše. 16.8.2016;

Literatura

Novák Zd. a kolektiv autorů, 2000: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 34222 Vracov.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Havlíček Pavel,Novák Z.,Břízová Eva,Bubík Miroslav, Petrová Pavla, 20.08.04
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 16.11.04, Havlíček Pavel 04.09.12, Kukal Zdeněk 22.10.12, Tomanová Petrová Pavla 16.08.16

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2287 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2287.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Spraše, stav lokality v srpnu 2016., Pavla Tomanová Petrová, 2016
6 m mocný profil je tvořen třetihorními hlinitými písky stáří pannonu překrytých pleistocenní spraší se zachovalým půdním horizontem., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
6 m mocný profil je tvořen třetihorními hlinitými písky stáří pannonu překrytých pleistocenní spraší se zachovalým půdním horizontem., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
6 m mocný profil je tvořen třetihorními hlinitými písky stáří pannonu překrytých pleistocenní spraší se zachovalým půdním horizontem., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]