Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vracov - duna

Vyhledávání

Vracov - duna

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Hodonín
Katastrální území: Vracov
Mapové listy: 3422, 34222
Geologická správní oblast: Neogén vídeňské pánve
Lokalizace: 500 m zjz. od okraje obce Vracov, cca 12 km ssv. od Hodonína
Charakteristika objektu: příležitostná pískovna
Technický objekt: pískovna
ID : 2284

Geologie

Geologická charakteristika: Kvartér, svrchní pleistocén, naváté písky. Pod 0,4 m mocným, nevýrazně vyvinutým lesním půdním komplexem horizont jemně až středně zrnitých nevrstevnatých vátých písků o mocnosti 1-1,5 m, dobře zrnitostně vytříděných, s ojedinělými zrny křemene do 1 mm. Pod nimi tence vrstevnaté naváté písky konformní s povrchem duny, středně až hrubě zrnité, s tenkými, jílovitějšími polohami, odlišujícími se v profilu intenzitou vyvětrávání. Laminy a vrstvičky jsou výrazně zvlněné. Celková mocnost navátých písků na lokalitě dosahuje 4 m. V podloží navátých písků jsou zelenošedé nevrstevnaté prachovité jíly pannonu, vystupující místy ve dně těžebny.
Regionální členění: Karpaty - vídeňská pánev - vídeňská pánev (moravská část), Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér, kenozoikum - neogén - miocén - svrchní miocén - pannon
Témata: ložisková geologie, geomorfologie, sedimentologie, stratigrafie, kvartérní geologie
Jevy: písečný přesyp
Původ geologických jevů (geneze): eolická (činnost větru)
Hornina: písek, jíl
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: pleistocénní duna, odkrytá pískovnou
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Popis stavu lokality: Doporučená revize v terénu. 4.9.2012;

Literatura

Novák Zd. a kolektiv autorů, 2000: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 34222 Vracov.- Český geologický ústav Praha. Novák Z., Tomanová Petrová P. (eds), Adamová M., Břízová E., Bubík M., Gnojek I., Havlíček P., Jurová Z., Havlín Nováková D., Stráník Z., Šikula J. (2009): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 34-222 Vracov. 58 str. ČGS Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Havlíček Pavel,Novák Z.,Břízová Eva,Bubík Miroslav, Petrová Pavla, 20.08.04
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 08.02.05, Havlíček Pavel 04.09.12, Kukal Zdeněk 23.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2284 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-10-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2284.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Celková mocnost navátých písků pleistocénní duny dosahuje 4 m. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Celková mocnost navátých písků pleistocénní duny dosahuje 4 m. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Celková mocnost navátých písků pleistocénní duny dosahuje 4 m. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Celková mocnost navátých písků pleistocénní duny dosahuje 4 m. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Celková mocnost navátých písků pleistocénní duny dosahuje 4 m. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Naváté písky Moravské Sahary., Pavla Tomanová Petrová, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]